Stan na dzień:

WYCENA CERTYFIKATU

10 134.88 PLN

Stopa zwrotu

1 miesiąc
0,15 %
3 miesiące
0,34 %
6 miesięcy
1,03 %
Od początku roku
2,70 %
1 rok
1,86 %
3 lata
3,55 %
Od pierwszej wyceny
14.08.2013
3,54 %

Stan na dzień:

Aktywa

7,17 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM FUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Fundusz będzie przede wszystkim lokował aktywa w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu „hedge fund” mające siedzibę za granicą. Udział poszczególnych tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania w aktywach Funduszu będzie ulegał zmianie w zależności od oceny potencjału wzrostowego. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie potencjału wzrostowego poszczególnych tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania są: historyczne stopy zwrotu instytucji wspólnego inwestowania, stopień dywersyfikacji lokat instytucji wspólnego inwestowania. W zakresie działalności lokacyjnej i składników lokat instytucji wspólnego inwestowania pod uwagę będą brane: prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji, tempo wzrostu gospodarczego, dynamika wzrostu zysków spółek giełdowych, wskaźniki wyceny rynkowej spółek, zapotrzebowanie na towary i surowce gospodarki światowej z uwzględnieniem stanu ich zapasów oraz wpływ powyższych czynników na sytuację w poszczególnych krajach i regionach świata. Podejmując decyzję o stopniu zaangażowania w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania Fundusz bierze pod uwagę także sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie.

Ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Parametry

Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk
Segment
Alternatywne
wycena aktywów
na koniec miesiąca
nabycia
imienne propozycje nabycia łącznie do nie więcej niż 149 osób
wpłaty
pierwsza wpłata min. równowartość 40 000 euro
opłata stała
2.90%

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Fundusze przeznaczone są dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje o funduszach, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach, podatkach i umorzeniach, znajdują się na stronie www.investors.pl, w statutach funduszy oraz warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych serii.