Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

97.60 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,95 %
1 miesiąc
-7,84 %
3 miesiące
-7,66 %
6 miesięcy
-7,10 %
Od początku roku
-7,67 %
1 rok
-5,37 %
3 lata
-3,34 %
5 lat
-2,41 %
Od pierwszej wyceny
16.03.2015
-2,39 %

Stan na dzień:

Aktywa

13,65 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach dłużnych papierów wartościowych. Przez nieskarbowe papiery rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, lub należące do OECD czy międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP. Działalność Subfunduszu jest prowadzona zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Udział lokat wskazanych powyżej w aktywach Subfunduszu może wynosić minimum 70%.

Przy doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów oraz ryzykiem płynności emitentów. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat Subfunduszu znajduje się w rozdziale III M pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu.
Struktura portfela na dzień: 28.02.2020

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Obligacji
profil ryzyka i zysku
2 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 0.50%
opłata za zarządzanie
1.50% p.a.
opłata za wyniki
25% zysku ponad benchmark
benchmark
100% 6 miesięczna stawka WIBID
programy
Inwestycyjny System Oszczędnościowy

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).