Stan na dzień:

WYCENA CERTYFIKATU

8 550.97 PLN

Stopa zwrotu

1 miesiąc
-1,88 %
3 miesiące
-3,13 %
6 miesięcy
-2,24 %
Od początku roku
-3,47 %
1 rok
-4,16 %
Od pierwszej wyceny
13.06.2016
-14,59 %

Stan na dzień:

Aktywa

3,60 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM FUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Podstawę portfela stanowią wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a także srebra, platyny i palladu. Dodatkowo fundusz może lokować środki w akcje spółek, które działają w branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych oraz złóż polimetalicznych, w których złoto, srebro, platyna i pallad stanowią istotną część. Fundusz inwestuje w aktywa przede wszystkim poza polskim rynkiem. Instrumenty pochodne notowane są głównie na giełdach w Stanach Zjednoczonych, a akcje spółek surowcowych głównie na giełdzie w Londynie i Toronto.

INFORMACJA O CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Wniosek o wykupienie powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed Dniem Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Parametry

Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk
Segment
Surowcowe
wycena aktywów
na koniec miesiąca
opłata za nabycie
max. 4.00%
opłata stała
2.70% p.a.
opłata za wyniki
20% zysku ponad stopę odniesienia*
* Stopa odniesienia
stopa zwrotu na rynku złota obliczana na podstawie kursu najbardziej płynnego kontraktu terminowego na dostawę złota notowanego na nowojorskiej giełdzie COMEX, pomniejszona o wynagrodzenie Towarzystwa.

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały dotyczące Funduszu mają wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje dotyczące emisji, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach, zawarte są w Prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronach www.investors.pl