Stan na dzień:

WYCENA CERTYFIKATU

765.55 PLN

Stopa zwrotu

3 miesiące
-0,13 %
6 miesięcy
-2,62 %
Od początku roku
-0,13 %
1 rok
-4,19 %
3 lata
-19,72 %
5 lat
-26,01 %
Od pierwszej wyceny
9.07.2010
-23,45 %

Stan na dzień:

Aktywa

2,89 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz inwestuje w akcje lub udziały niepublicznych spółek celowych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem.

Przy wyborze lokat istotne znaczenie będzie miała rentowność projektów inwestycyjnych, które będą realizowane przez spółki celowe funduszu, atrakcyjność lokalizacji nabywanych nieruchomości, warunki współpracy oferowanych przez kontrahentów, w tym deweloperów i generalnych wykonawców w ramach projektów inwestycyjnych, bezpieczeństwo prawne spółek celowych. Wśród elementów analizy istotne będą oceny działalności danej spółki, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci sprzedaży, ogólnych perspektyw i możliwości rozwoju, przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.

Fundusz został utworzony na czas oznaczony 7 lat, liczonych od dnia jego zarejestrowania w RFI do dnia jego likwidacji, która rozpocznie się nie później niż na sześć miesięcy przed upływem terminu na jaki fundusz został utworzony. W tym okresie planowane jest zakończenie podjętych projektów inwestycyjnych.

Certyfikaty inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego kwartału. Wykup certyfikatów będzie następował po upływie 3 lat od powstania funduszu (nie więcej niż 20% wszystkich istniejących certyfikatów) oraz po upływie 7 lat od powstania funduszu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Parametry

Zarządzający
Łukasz Hejak
Segment
Nieruchomości
utworzony na okres
7 lat, z możliwością przedłużenia okresu działalności
notowania i obrót
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (od 17.08.2010)
nazwa skrócona
INVPRFIZ
wycena aktywów
na koniec kwartału
opłata stała
3.00%
opłata za wyniki
20% zysku, pobierana tylko gdy zyska przekracza 10% w skali roku

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały dotyczące Funduszu mają wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach znajdują się na stronie www.investors.pl.