Stan na dzień:

WYCENA CERTYFIKATU

762.21 PLN

Stopa zwrotu

3 miesiące
-0,44 %
6 miesięcy
-0,57 %
Od początku roku
-0,57 %
1 rok
-3,93 %
3 lata
-19,61 %
5 lat
-26,48 %
Od pierwszej wyceny
9.07.2010
-23,78 %

Stan na dzień:

Aktywa

2,88 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz wykreślony z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych

Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), w związku z zakończeniem otwartej w dniu 28.07.2017 roku likwidacji na podstawie art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, ze zm.) („Ustawa”) w zw. z art. 34 ust. 1 pkt.1) Statutu Funduszu tj. wystąpieniem przesłanki likwidacji Funduszu jaką był upływ czasu na jaki Fundusz został utworzony, po zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych („Certyfikaty”) poprzez wypłatę środków pieniężnych uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów, na podstawie Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych z dnia 11.09.2020 roku, został wykreślony z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego pod numerem RFi: 558 z dniem wydania ww. postanowienia.

Z dniem 27.04.2020 roku Zarząd Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając jako Likwidator Funduszu, podjął uchwałę o umorzeniu 3.780 Certyfikatów Funduszu. Wartość jednego Certyfikatu na dzień umorzenia wyniosła 766,25 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć 25/100).

Jednocześnie pragniemy poinformować, że środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów Funduszu zostały wypłacone za pośrednictwem Biura Maklerskiego PKO BP (dla Certyfikatów zapisanych w rejestrze Sponsora Emisji) oraz biur maklerskich (dla Certyfikatów zapisanych na rachunkach papierów wartościowych Uczestników Funduszu).

Ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Parametry

Segment
Nieruchomości

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały dotyczące Funduszu mają wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach znajdują się na stronie www.investors.pl.