Stan na dzień:

WYCENA CERTYFIKATU

12 722.47 PLN

Stopa zwrotu

1 miesiąc
0,58 %
3 miesiące
-2,56 %
6 miesięcy
0,08 %
Od początku roku
0,34 %
1 rok
1,83 %
3 lata
-2,38 %
5 lat
9,92 %
Od pierwszej wyceny
13.03.2012
27,22 %

Stan na dzień:

Aktywa

14,38 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem Investor Absolute Return FIZ jest osiąganie zysków niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Strategia Funduszu zakłada zajmowanie pozycji z jak najlepszym stosunkiem spodziewanego zysku do ryzyka. Zarządzający identyfikuje trendy w różnych klasach aktywów, które nie będą skorelowane z głównymi indeksami giełdowymi. Poszukuje też spółek niedowartościowanych lub takich, które są niedostrzeżone przez innych inwestorów. Preferowane są inwestycje, które pozwalają dobrze zidentyfikować czynniki ryzyka. W sytuacji, gdy w danym momencie trudno jest określić rynkowy trend lub znaleźć inwestycje spełniające założone kryteria, środki Funduszu utrzymywane są w krótkoterminowych obligacjach skarbowych lub na lokatach. Fundusz Investor Absolute Return FIZ nie jest funduszem benchmarkowym i w związku z tym nie posiada stałej ekspozycji na akcje.

INFORMACJA O CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH

Fundusz ma charakter niepubliczny, Emisja Certyfikatów następuje przez wystosowanie imiennych propozycji nabycia łącznie do nie więcej niż 149 osób. Szczegółowe informacje określone są w Warunkach Emisji certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych serii. Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są wyceniane i mogą zostać wykupione raz w miesiącu, na koniec miesiąca. Wniosek o wykupienie powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed Dniem Wykupu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Parametry

Zarządzający
Jarosław Niedzielewski
Grzegorz Czekaj
Mikołaj Stępniewski
Maciej Chudzik
Łukasz Hejak
Maciej Kołodziejczyk
Jerzy Tobolewski
Segment
Alternatywne
wycena aktywów
na koniec miesiąca
nabycia
imienne propozycje nabycia łącznie do nie więcej niż 149 osób
wpłaty
pierwsza min. równowartość 40 000 euro
opłata stała
2.80%
opłata za wyniki
20% zysku, pobierana jeżeli zysk przekracza 9% w skali roku

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Fundusze przeznaczone są dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje o funduszach, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach, podatkach i umorzeniach, znajdują się na stronie www.investors.pl, w statutach funduszy oraz warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych serii.