Stan na dzień:

WYCENA CERTYFIKATU

9 027.39 PLN

Stopa zwrotu

1 miesiąc
-0,40 %
3 miesiące
0,99 %
6 miesięcy
-5,08 %
Od początku roku
-4,13 %
1 rok
-6,40 %
3 lata
-12,35 %
Od pierwszej wyceny
12.06.2012
-9,73 %

Stan na dzień:

Aktywa

12,61 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Strategia bazuje na wykorzystaniu algorytmów stanowiących podstawę do zawierania transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcyjnego. Całkowicie wyłączony jest tzw. „czynnik emocjonalny" osoby zarządzającej, ponieważ o transakcji decyduje wskazanie algorytmu.

Fundusz inwestuje bezpośrednio lub za pomocą instrumentów pochodnych w polskie i zagraniczne indeksy, akcje, obligacje, bony, stopy procentowe i inne instrumenty rynku pieniężnego, waluty, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne funduszy, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, depozyty bankowe.

Fundusz dąży do maksymalnego wykorzystania zmiany koniunktury panującej w poszczególnych segmentach rynku kapitałowego, stosując przy tym aktywną alokację. Polega ona na dokonywaniu zmian pomiędzy poszczególnymi kategoriami lokat, a także pomiędzy poszczególnymi regionami geograficznymi. Algorytmy wykorzystują strategie dedykowane danemu rynkowi, m.in. długie pozycje, kombinacje długie/krótkie pozycje, transakcje przeciwstawne, opcyjno-akcyjne, aktywną alokację.

Fundusz nie posiada skonkretyzowanego obszaru geograficznego oraz branżowego w którym lokuje aktywa. Każdy algorytm posiada wagę w ramach portfela, przez co ekspozycja i strategia na dany rynek/instrument jest ograniczona.

Ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Parametry

Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk
Segment
Alternatywne
wycena aktywów
na koniec miesiąca
nabycia
imienne propozycje nabycia łącznie do nie więcej niż 149 osób
pierwsza wpłata
pierwsza wpłata min. równowartość 40 000 euro
opłata stała
2.80%
opłata za wyniki
20% zysku

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Fundusze przeznaczone są dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje o funduszach, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach, podatkach i umorzeniach, znajdują się na stronie www.investors.pl, w statutach funduszy oraz warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych serii.