Stan na dzień:

WYCENA CERTYFIKATU

1 595,67 PLN

Stopa zwrotu

3 miesiące
2,07 %
6 miesięcy
- 2,16 %
Od początku roku
2,07 %
1 rok
- 3,61 %
3 lata
2,74 %
5 lat
30,18 %
Od pierwszej wyceny
21.09.2007
59,57 %

Stan na dzień:

Aktywa

158,90 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz inwestuje w akcje lub udziały spółek niepublicznych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem.

Ideą inwestycyjną jest wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę. Środki na rozwój, restrukturyzację lub konsolidację mogą być pozyskiwane także z pożyczek i kredytów.
Podstawą doboru do portfela akcji/udziałów spółek oraz innych instrumentów finansowych jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Fundusz poszukuje akcji/udziałów spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. W ocenie istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości danej spółki lub posiadanych przez spółkę aktywów. Wśród elementów analizy istotne są oceny produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.

Towarzystwo zleciło Domowi Inwestycyjnemu Investors S.A. zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.

Portfel inwestycyjny funduszu

INFORMACJA O CERTYFIKATACH INWESTYCYJNYCH

Certyfikaty inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego kwartału. Wykup certyfikatów będzie następował po zakończeniu projektów inwestycyjnych. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.

Ogłoszenia

Pozostałe ogłoszenia

Parametry

Segment
Alternatywne
zarządzający
Vestor Dom Maklerski
notowania i obrót
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (od 11.10.2007)
nazwa skrócona
INVPEFIZ
wycena aktywów
na koniec kwartału
opłata za nabycie
max. 4.00%
opłata stała
3.00%
opłata za wyniki
20% zysku, pobierana tylko gdy zysk przekracza 15% w skali roku

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały dotyczące Funduszu mają wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje dotyczące emisji, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach, zawarte są w Prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronach www.investors.pl i www.bgz.pl.