Agrobiznes: dobre perspektywy rynku nawozów, biopaliw i zbóż

Długookresowe czynniki demograficzne wymuszające coraz wyższą produkcję żywności będą motorem wzrostu dla przedsiębiorstw związanych z branżą rolno-spożywczą. W sytuacji coraz większego zapotrzebowania na żywność, przy ograniczonej ilości ziemi przeznaczonej pod zasiewy, popyt na preparaty stymulujące wydajność plonów powinien sukcesywnie rosnąć bez względu na stan światowej gospodarki i zawirowania na rynkach finansowych.

Wyższa wydajność zwiększa zużycie nawozów
W latach 2005-2050 jedynie 10 % światowego wzrostu produkcji zbóż będzie efektem zwiększenia areału ziem uprawnych. Przyrost niemal w całości będzie więc wynikiem intensyfikacji upraw dzięki zastosowaniu nawozów i ciągłemu unowocześnianiu metod produkcji rolnej. Zjawisko to będzie szczególnie widoczne w regionach dotychczas bardzo niskiej wydajności (większa część Afryki, Indie, Chiny), w których można się spodziewać nawet potrojenia produkcji zbóż.

W sytuacji rosnącego popytu oraz anomalii klimatycznych doprowadzających do wahań produkcji rolnej, coraz istotniejsza staje się stymulacja plonów poprzez zastosowanie środków chemicznych. Według najnowszych dostępnych danych International Fertilizer Industry Association (IFIA) z czerwca 2012, popyt globalny na nawozy powinien wzrosnąć w latach 2012/2013 o 2,5%.

W ujęciu regionalnym, najsilniejszy wzrost zapotrzebowania na nawozy możemy zaobserwować w regionie Azji Południowej i Wschodniej. To właśnie te dwa regiony odpowiadają w ponad 60% za wzrost w ujęciu globalnym. Pozostałe 40% to zasługa głównie Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej, Azji Centralnej oraz Ameryki Północnej. Pamiętać jednak należy, że w perspektywie kilkunastu lat coraz istotniejsza będzie rola Afryki w światowej produkcji rolnej, nie tylko ze względu na demografię i wysoki przyrost naturalny, ale również wysoki potencjał do zwiększenia efektywności plonów. W ciągu najbliższych 4 lat średnioroczna stopa wzrostu popytu na nawozy na świecie powinna oscylować w granicach 2,1%, jak donosi IFIA.

Biopaliwa napędzają koniunkturę
Światowa produkcja biopaliw do 2021r. zwiększy się o 100%, co przyczyni się do podwyższonego zapotrzebowania na trzcinę cukrową, olej rzepakowy oraz zboża wykorzystywane w procesie produkcji. W nadchodzących latach roczna produkcja biopaliw będzie rosła o 4,8-5%. Głównymi producentami etanolu będą Stany Zjednoczone i Brazylia, biodiesla zaś kraje Unii Europejskiej. Również kraje azjatyckie, takie jak Chiny i Indie będą cechowały się 2-3% rocznym wzrostem produkcji etanolu.

Rynek zbóż w 2012 r.
Krótkoterminowa produkcja zbóż jest bardzo silnie uzależniona od warunków klimatycznych. To właśnie ten czynnik jest kluczowy przy szacowaniu wielkości produkcji rolnej oraz kształtowaniu się cen na światowych rynkach w krótkim okresie. Ze względu na susze, które w okresie tegorocznych wakacji nawiedziły rolnicze regiony Stanów Zjednoczonych, FAO zrewidowała swoje prognozy dotyczące produkcji zbóż na świecie z 2419,1 do 2294,8 mln ton w okresie 2012/2013. Mimo negatywnej korekty, możemy jednak zaobserwować długoterminowy trend wzrostowy. Według danych FAO w 2012 r. produkcja kukurydzy i pszenicy spadnie w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 1,5% oraz 5%, wzrośnie zaś produkcja ryżu o 0,2% r/r.

Pamiętać należy jednak, że susza to niekorzystne zjawisko dla rolników z terenów dotkniętych klęską, szansa zaś na rekordowe zyski dla tych, którzy posiadają pola nawadniane, lub pochodzą z innych regionów świata. Czynnik ten w połączeniu z chęcią do odbudowania zapasów po bardzo intensywnej suszy może przyczynić się do wzrostu wolumenu sprzedaży środków stymulujących produkcję rolną.

Anomalie klimatyczne nie mają jednak przełożenia na czynniki fundamentalne, takie jak wzrost ludności na świecie oraz ograniczona ilość gruntów przeznaczonych pod uprawy. To one kształtują popyt, podaż, a zatem i ceny w długim okresie i jak wynika z naszych analiz, będą w długim okresie oddziaływać korzystnie na wycenę akcji spółek z branży rolnej.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku agrobiznes?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami ekspertów na temat bieżącej sytuacji i perspektyw rynku agrobiznes.

Komentarze rynku agrobiznes