Bieżąca sytuacja na rynku złota, maj 2012

Fundamenty rynku złota
Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym z podstawowych czynników fundamentalnych napędzających wzrosty są ujemne stopy procentowe w największych gospodarkach oraz ryzyko kryzysów finansowych. Realne stopy procentowe pozostają ujemne w USA, strefie Euro, Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanadzie oraz Szwajcarii – dotyczą zatem 6 z 7 najpłynniejszych walut. Ujemne realne stopy procentowe występują w gospodarkach tworzących ok. 70% światowego PKB.

Wysokość realnych stóp % (maj 2012)
USD -2,45%
EUR -1,60%
JPY -0,50%
GBP -3,00%
AUD 2,15%
CHF -1,00%
CAD -0,90%

Taka sytuacja oznacza stopniową, powolną erozję oszczędności w krajach rozwiniętych i prawdopodobnie skutkować będzie dalszym przepływem środków inwestycyjnych z tradycyjnych form oszczędzania (depozyty, obligacje) do form oszczędzania związanych z lokatami w złoto, co przyczyni się do wzrostu jego wartości.

Sytuacja finansowa w krajach Europy jest daleka od stabilizacji. Pomimo selektywnego bankructwa Grecji, kraj ten prawdopodobnie raz jeszcze rozczaruje inwestujących w jego papiery dłużne. Ostatnie wybory parlamentarne nie przyniosły rezultatów, które napawałyby optymizmem, co do możliwości stworzenia parlamentarnej większości współpracującej na rzecz wprowadzania wymaganych oszczędności. Granicę 6% oprocentowania dla 10-letnich obligacji przekroczyły ostatnio papiery dłużne Hiszpanii (6,23% w dniu pisania komentarza), oprocentowanie obligacji portugalskich pozostaje na niebezpiecznym poziomie 11%, do granicy 6% ponownie zbliżają się Włochy (5,70%). Gospodarka europejska wchodzi w recesję, co dodatkowo utrudni stabilizowanie budżetów zadłużonych państw. Dochody podatkowe spadną, podczas gdy nakłady na opiekę społeczną będą wzrastać. Pozostałe główne czynniki przyczyniające się zwiększania się popytu na złoto (ryzyko wystąpienia inflacji w wyniku dodruku pieniądza w USA i strefie Euro oraz dywersyfikacja rezerw walutowych przez Chiny i inne kraje) pozostają niezmienne.

Sytuacja techniczna
Rynek od września 2011 znajduje się w fazie korekty, która do tej pory osiągnęła wartość ok. 21% w najniższym punkcie. By skorygować silne wzrosty, spadki wartości złota na rynku byka (rynek hossy) mogą przekraczać 20%, wciąż pozostając korektami, nie zaś rozpoczęciem rynku niedźwiedzia (rynek bessy). Z pięciu największych korekt w ciągu ostatnich 10 lat, 2 przekroczyły granicę 20%, trzy nie przekroczyły. W przypadku spadku o 20% lub więcej dwunastomiesięczne zwroty od tych sesji, w których spadek był większy niż 20% wyniosły średnio 19,8% w przypadku korekty 2006 roku i aż 39,6% w przypadku korekty 2008 roku. Wyniki analizy korekt przedstawia poniższa tabela:

Korekty w rynku byka na złocie w latach 2001-2011:

Data szczytu Szczyt
Dno korekty
Czas trwania
korekty
Spadek Średni zwrot
w ciągu roku
(spadek >20%)
Zakres
Luty 2003 384,5 $/oz 320,1 $/oz 2 mies.
16,70%

Kwiecień 2004 433,0 $/oz 372,0 $/oz 1,5 mies.
14,10%

Maj 2006 728,0 $/oz 561,5 $/oz 1 mies.
22,90% 19,80% 12,0-29,1%
Marzec 2008 1033,9 $/oz 681,0 $/oz 7 mies.
34,10% 39,60% 14,6-59,9%
Grudzień 2009 1227,5 $/oz 1044,5 $/oz 2 mies.
14,90%

Wrzesień 2011 1923,7 $/oz 1523,9 $/oz 3,5 mies.
20,80%

Średni zwrot w ciągu roku jest liczony dla sesji, których zamknięcie nastąpiło na poziomie 20% lub więcej poniżej osiągniętych szczytów. Źródło: StockCharts.com, obliczenia własne.

Powyższa analiza nie gwarantuje, że takie lub podobne zwroty zostaną osiągnięte w przyszłości. Wskazuje jedynie, że spadek o 20% lub więcej nie był tożsamy z rozpoczęciem rynku niedźwiedzia. Historia wskazuje na wręcz przeciwne wnioski, potwierdzając, że spadek o 20% lub więcej oferował ponadprzeciętne zwroty w średnim terminie (12 miesięcy).

Warto także zauważyć, iż krótkoterminowo rynek jest bardzo wyprzedany. Przykładowo: wskaźnik RSI14 obrazujący krótkoterminowe (trzytygodniowe) nastroje inwestorów odnotował na sesji 15 maja 2012 roku najniższą wartość w ciągu ostatnich 11 lat (20.9). To wartość niższa nawet niż podczas korekty w 2008 roku. W rynku byka sytuacje silnego wyprzedania oferują możliwość zaangażowania po szczególnie atrakcyjnych cenach.

Wykres cen złota wraz z zaznaczonym wskaźnikiem RSI

Wskaźnik RSI obrazuje nastroje panujące na rynku. Zdecydowana większość wartości wskaźnika zawiera się pomiędzy wartościami 30 a 70 stanowiąc o normalnych wahaniach rynkowych. Wartości wskaźnika poniżej 30 obrazują krótkoterminową tendencję do wyprzedaży danego instrumentu i zazwyczaj są obserwowane w okolicach lokalnych dołków.

Źródło: StockCharts.com.

Należy podtrzymać prognozę osiągnięcia poziomu ceny złota 1900-2000 $/oz w 2012 roku. Kombinacja utrzymujących się pozytywnych czynników fundamentalnych oraz fakt, iż ceny złota ustabilizowały się w ostatnich miesiącach, uzasadniają prognozę zwrotów w najbliższych 6-12 miesiącach, które przewyższają średnią stopę zwrotu złota w ciągu ostatnich 10 lat (ok.17,5% w stosunku rocznym).

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający Funduszem

Interesują Cię bieżące komentarze o rynku złota?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku metali szlachetnych.

Komentarze rynku złota

NAJNOWSZE I ARCHIWALNE RAPORTY O RYNKU ZŁOTA

Złoto - raport rynkowy, jesień 2016
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2016
Złoto - raport rynkowy, jesień 2015
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2015
Złoto - raport rynkowy, jesień 2014
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2014
Złoto - raport rynkowy, jesień 2013
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2013
Złoto - raport rynkowy, jesień 2012
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2012
Złoto - raport rynkowy, jesień 2011
Złoto - raport rynkowy, wiosna 2011
Złoto - raport rynkowy, jesień 2010
Złoto - raport rynkowy, jesień 2009
Złoto - raport rynkowy, lato 2009