Brazylia, Meksyk: bieżące podsumowanie

Brazylia: obniżka stóp procentowych bodźcem dla rynku długu
Obniżenie w ciągu ostatniego roku stóp procentowych o 500 punktów bazowych powinno bardzo korzystnie przełożyć się na brazylijski rynek kapitałowy. Niższe stopy zmniejszają skłonność do lokowania środków w bankach, a skłaniają do inwestycji w tym m.in. w obligacje korporacyjne. Z drugiej strony przedsiębiorstwa nie są już tak skłonne do pozyskiwania kapitału z państwowego banku BNDES, który w środowisku wysokich stóp procentowych oferował tańsze pożyczki niż banki komercyjne i inwestorzy instytucjonalni.

Ta zmiana sposobu finansowania przedsiębiorstw powinna korzystnie przełożyć się na wyniki spółek z sektora finansowego zajmujących się bankowością inwestycyjną. Od stycznia do końca września 2012 r. spółki brazylijskie wyemitowały 51,4 mld USD długu, co stanowiło 46% nowych korporacyjnych zobowiązań w całym regionie Ameryki Łacińskiej.

Rynek akcji daleki jest od fazy stabilnego wzrostu. Na przestrzeni minionych dziewięciu miesięcy emitenci pozyskali tu zaledwie 4,9 mld USD, czyli najmniej od 2005 r. i mniej niż połowę tego, co w analogicznym okresie roku ubiegłego. Duża była natomiast liczba fuzji i przejęć na brazylijskim rynku kapitałowym. Po trzech kwartałach 2012 r. wyniosła ona 627, czyli o ponad 150 więcej niż w tym samym czasie 2011 roku (471 transakcji). Wartość zrealizowanych transakcji była jednak sporo niższa: 49,8 mld USD obecnie, w porównaniu do 66 mld USD (-25% r/r) po trzech kwartałach ubiegłego roku.

Deprecjacja reala spowalnia wzrost cen akcji

Na rynek akcji negatywnie przekłada się deprecjacja reala w stosunku do dolara, trwająca od momentu, gdy bank centralny Brazylii zaczął obniżać stopy procentowe.

Indeks BOVESPA cechuje się dużą zmiennością od początku 2012 roku, wahając się w przedziale od 52 000 do 68 000 punktów. Od stycznia do grudnia jego wartość nie uległa jednak praktycznie zmianie, osiągając obecnie poziom bliski temu z początku roku (-0,3%).

Optymistyczne prognozy na 2013 r.
Należy jednak mieć na uwadze, że lata 2011–2012 to okres spowolnienia gospodarczego Brazylii. Rok 2013 oraz lata następne powinny się cechować większą dynamiką PKB, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w wycenie akcji. Co więcej, spośród 1000 dużych przedsiębiorstw w Brazylii zaledwie 30% to spółki publiczne, zatem rozkwit tamtejszego rynku kapitałowego jeszcze przed nami.

Meksyk: sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna i korzystne regulacje prawne

Meksykańska gospodarka, podobnie jak i tamtejszy rynek kapitałowy, są obecnie najbardziej perspektywiczne w regionie Ameryki Łacińskiej. Sprzyjają temu niskie koszty pracy oraz bliskość głównego rynku zbytu (niskie koszty transportu towarów), jakim są Stany Zjednoczone. Czynniki te skłaniają przedsiębiorstwa do inwestycji w Meksyku, napędzając tym samym koniunkturę na tamtejszym rynku. Przewagą Meksyku nad Brazylią jest również bez wątpienia mniejsze uzależnienie od cen surowców, których wydobycie i eksport nie stanowią tak istotnej części gospodarki jak w Brazylii.

Dodatkowo, regulacje prawne obowiązujące w tym kraju inwestorów zagranicznych sprzyjają napływowi inwestycji. Dzieje się tak ze względu na nieograniczoną wymienialność waluty, brak minimalnego czasu trwania inwestycji, oraz brak płatności zaliczki na poczet podatku od zysków kapitałowych.

Meksykańskie spółki w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wyemitowały papiery dłużne na łączną kwotę 29,8 mld USD, co stanowiło 27% wszystkich nowych emisji obligacji korporacyjnych w regionie. Meksykańska giełda jest w tym roku pod względem wzrostu jednym z najlepszych parkietów na świecie, a indeks MSCI Mexico wzrósł niemalże o 30%.

Patrząc się na giełdę w Meksyku przez pryzmat wskaźnika P/E, który obecnie oscyluje w granicach 20 można stwierdzić, że jest ona jedną z najdroższych spośród emerging markets, co świadczy o dyskontowaniu przez inwestorów dobrych perspektyw dla meksykańskiej gospodarki. Szacunki na 2013 r. mówią o spadku wskaźnika P/E do poziomu 16, co w kontekście sprzyjających uwarunkowań gospodarczych sugeruje prawdopodobny wzrost zysków tamtejszych firm.

Jakub Banaszewski
Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynkach wschodzących?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami ekspertów na temat gospodarki i rynków kapitałowych krajów rozwijających się, w szczególności Turcji, Brazylii, Rosji, Indii, Chin.

Komentarze rynków wschodzących