EBC w marcu rozpocznie program QE

W minionym tygodniu najważniejszym wydarzeniem na rynkach finansowych było czwartkowe ogłoszenie przez EBC programu ilościowego luzowania polityki pieniężnej (QE). Program QE ma objąć skup aktywów o wartości 60 mld euro miesięcznie i trwać co najmniej do września 2016 r. Na kwotę tę składa się comiesięczny zakup obligacji zabezpieczonych i listów zastawnych o wartości niewiele ponad 10 mld euro oraz obligacji skarbowych państw strefy euro (około 50 mld euro). W przypadku obligacji skarbowych EBC będzie dokonywał zakupów proporcjonalnie do udziału danego kraju w kapitale EBC, co oznacza, że najwięcej przypadnie na Niemcy (26%), w dalszej kolejności Francję (20%), Włochy (18%) oraz Hiszpanię (13%).

W sytuacji gdy oczekiwania inflacyjne w strefie euro nie ulegną poprawie program może zostać przedłużony. Decyzja ta mieściła się w górnym przedziale oczekiwań rynkowych stąd też została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez inwestorów. Jak pokazują doświadczenia Fed czy Banku Japonii programy QE mogą trwać dużo dłużej niż pierwotnie zakładano. Należy mieć przy tym na uwadze, że skala europejskiego QE (relacja wartości skupionych obligacji skarbowych do ich całkowitej podaży) jest istotnie mniejsza niż w przypadku wspomnianego odpowiednika programu amerykańskiego bądź japońskiego. Niemniej jednak wystarczająco duża aby pokryć całkowite potrzeby pożyczkowe netto strefy euro w bieżącym roku. Powinno to w dalszym ciągu wspierać rynek obligacji, w tym w szczególności rentowności obligacji państw peryferyjnych strefy euro. Po ogłoszeniu decyzji rentowności Niemiec obniżyły się do historycznie niskich poziomów (10-letnich benchmark spadł do 0,35% na koniec tygodnia). W ślad za nimi podążały także rentowności krajowych obligacji, 10-letnie papiery zbliżyły się do poziomu 2% osiągając ostatecznie okolice 2,1%.

Działania EBC zostały bardzo dobrze przyjęta także przez inwestorów na rynku akcji. Dotyczyło to szczególnie rynków w strefie euro, niemiecki DAX zyskał w ubiegłym tygodniu 4,74%, a francuski CAC40 blisko 6,0%. Sprzyjało temu oczekiwania na dalsze osłabienie euro w rezultacie programu QE oraz tym samym poprawa konkurencyjności gospodarki strefy euro i wzrostu eksportu. Słabiej na tym tle wypadał rynek amerykański z blisko 1,6-procentowym wzrostem. Zielono było także na warszawskim parkiecie, indeks WIG zakończył tydzień na 2,74-procentowym plusie, a indeks WIG20 wzrósł o blisko 3,0%. Spośród akcji z WIG20 najwięcej w minionym tygodniu zyskały akcje Alior Banku (8,62%) na fali pogłosek o możliwym przejęciu kontrolnego 26-procentowego udziału przez Santander Bank. Największym przegrany były natomiast akcje JSW, których wartość w reakcji na strajki górników spadły o 4,4%.

Rynki akcji na rynkach wschodzących również odnotowały silne wzrosty. Indeks MSCI EM dedykowany rynkom wschodzącym wzrósł w ubiegłym tygodniu o blisko 3,50%. Pozytywnie na tym tle wyróżniała się Turcja, m.in. także w reakcji na obniżkę stóp procentowych Banku Turcji z 8,25% do 7,75%, gdzie indeks giełdy w Stambule XU100 był o 3,8% wyżej. Silną korektę z 19 stycznia wywołaną zmianą regulacji dotyczących lewarowanego zakupu akcji odrobił także indeks giełdy w Hong Kongu kończąc ostatecznie tydzień na solidnym plusie.

W ostatnim tygodniu opublikowano także kilka istotnych danych makroekonomicznych. Wzrost produkcji przemysłowej w Polsce w grudniu przyspieszył do 8,4% r/r i był istotnie powyżej oczekiwań rynkowych. Dobre dane ze strefy realnej dotyczyły także wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (wzrost w grudniu 3,7% r/r wobec 2,7% r/r w listopadzie).

Dużą niewiadomą w minionym tygodniu były także oczekiwania co do niedzielnych wyników wyborów parlamentarnych w Grecji. Zwycięstwo opozycyjnej Syrizy, zapowiadającej bardziej kolizyjny kurs z kredytodawcami niż obecna partia rządząca nie przełożyło się jednak jak dotąd, poza silnym wzrostem rentowności greckich obligacji, na zwiększenie globalnej awersji do ryzyka.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji