Fed nie zmienia stóp procentowych

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Rynki finansowe w minionym tygodniu nadal żyły w pierwszej kolejności publikacją wyników za drugi kwartał przez amerykańskie i europejskie spółki. W dużej części zaskakiwały one pozytywnie przekładając się na dobry sentyment rynkowy.

Choć amerykański S&P500 kończył tydzień na niemal niezmienionym poziomie (-0,05%), to już kontynuacja solidnych wyników w segmencie technologicznym wspierała notowania NASDAQ (+1,23%). Nieco lepiej kształtowały się notowania na europejskich parkietach. Niemiecki DAX zakończył tydzień o 1,87% wyżej, francuski CAC40 podniósł się o 1,32%, podczas gdy Europe STOXX 600 wzrósł o 0,49%.

Giełdy na rynkach rozwiniętych radziły sobie lepiej niż państwa wschodzące. MSCI World wzrósł o 0,89%, podczas gdy MSCI EM był wyżej o 0,52%. Odbicie obserwowano na tureckim rynku, XU100 był wyżej o 5,12%, czemu towarzyszyło także umocnienie liry. Notowaniom akcji na rynkach rozwijających się nie sprzyjały spadające ceny wielu surowców. Bloomberg Commodity Index zanotował spadek o 0,42%. Ceny ropy w ciągu tygodnia obniżyły się o 5,86%, miedź spadła o 0,63%.

Spadki notowań obserwowano na giełdzie w Warszawie, dotyczyło to segmentu największych spółek, WIG20 spadł o 1,85%, podczas gdy szeroki WIG był niżej o 0,79%. Różnicę tą tłumaczą wzrosty w sektorze małych i średnich spółek (sWIG80 +1,95%, mWIG40 +0,93%). Spośród spółek z WIG20 największe straty odnotowały notowania Alior Banku (-6,45%), LPP (-4,52%) oraz PZU (-4,1%).

Inwestorzy z niecierpliwością oczekiwali w ubiegłym tygodniu na posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej i banku Japonii. Fed pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie i zdecydował się na dokonanie jedynie kosmetycznych zmian w komunikacie. Obok stabilizacji koniunktury i stwierdzenia o solidnym wzroście konsumpcji, odnotowano poprawę na rynku pracy. W ocenie FOMC krótkoterminowe ryzyka dla aktywności gospodarczej uległy zmniejszeniu. Nie zmieniła się ocena słabej aktywności inwestycyjnej, ani rynkowych oczekiwań inflacyjnych. Fed nadal pozostaje w trybie obserwacji danych. Bank Japonii utrzymał również stopy procentowe i docelowy poziom bazy monetarnej na niezmienionym poziomie. Cel dla programu skupu aktywów również pozostał niezmieniony, przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu udziału funduszy ETF (z 3,3try JPY do 6try JPY). Skala poluzowania polityki rozczarowała inwestorów, co przyczyniło się do umocnienia JPY oraz przejściowego wzrostu rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych.

W minionym tygodniu poznaliśmy także dane o wzroście PKB w USA w drugim kwartale 2016 r. Były one mocno rozczarowujące, wzrost o 1,2% kw/kw (konsensus 2,5%). Głównym czynnikiem, który o blisko 1,15 pp obniżył dynamikę wzrostu był negatywny wkład zapasów, spadły również inwestycje sektora przedsiębiorstw. Wynik ten zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w USA, obecnie rynek dyskontuje jedynie 37-procentowe prawdopodobieństwo podwyżki w tym roku. W strefie euro dynamika wzrostu PKB w drugim kwartale 2016 r. wyniosła natomiast zgodnie z oczekiwaniami 0,3% kw/kw. Dane pokazują osłabienie dynamiki wzrostu we Francji m.in. związane z ogólnokrajowymi strajkami oraz negatywnym wkładem zapasów. Na przekroju Europy wzrost generowany jest głównie przez konsumpcję prywatną. Niska dynamika inwestycji sugeruje, że państwa strefy euro w pewnym stopniu odczuwają brak inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych środkami z UE.

Istotnym wydarzeniem była także publikacje przez EBA wyników testów warunków skrajnych dla europejskiego sektora bankowego. W scenariuszu kryzysowym zakładającym recesję kapitały własne banków objętych badaniem (współczynnik CET1) obniżyły się łącznie o 3,80pp do bezpiecznego poziomu 9,4%. Testy pozytywnie przeszły wszystkie banki o znaczeniu systemowym. Negatywną ocenę otrzymał m.in. Banca Monte dei Paschi, który w analizowanym scenariuszu osiągnąłby ujemne kapitały własne. Bardzo niski poziom wypłacalności, poniżej regulacyjnego minimum 4,5%, miałby też Allied Irish Bank. Wypłacalność trzech kolejnych banków: Raiffeisen, Bank of Ireland oraz hiszpańskiego Banco Popular kształtowałaby się zaś poniżej granicy 7%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji