Globalny wzrost awersji do ryzyka

W ubiegłym tygodniu sytuacja na rynkach finansowych była zdeterminowana przede wszystkim przez wzrost ryzyka geopolitycznego oraz obawy uczestników rynku o dalszą eskalację konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Globalny wzrost awersji do ryzyka wpłynął na istotne osłabienie walut państw rozwijających się, w tym także złotego, który osłabił się z 4,1850 do 4,2030 na koniec tygodnia. Nie sprzyjało to poprawie sytuacji na lokalnym rynku akcji. W konsekwencji krajowe indeksy zamknęły się poniżej notowań z poprzedniego tygodnia. Największe spadki obserwowane były w segmencie małych i średnich spółek (mWIG40 był niższy o 2,26%, a sWIG80 o 3,81%). Indeks WIG20 obniżył się natomiast o 1,12%.

Krajowe indeksy akcji podążały śladem pozostałych rynków wschodzących, jak również większości giełd w strefie euro. W analogicznym okresie indeks MSCI EM obniżył się o 1,38%, niemiecki DAX o 2,18%, a francuski CAC40 o 1,31%. W odmienną stronę kierował się natomiast amerykański indeks S&P500, który wzrósł w ubiegłym tygodniu o 0,33%.

Odmienne zachowanie amerykańskiego i europejskiego rynku akcji wynikało przede wszystkim z dalszego zróżnicowania oczekiwań co do perspektyw poprawy koniunktury w obu gospodarkach. Podczas gdy w ostatnim tygodniu w strefie euro opublikowano istotnie słabsze od oczekiwań dane makro, w tym czerwcowy spadek nowych zamówień w przemyśle w Niemczech (-3,2% vs oczekiwany wzrost o 0,9%) oraz istotnie niższy od oczekiwań wzrost produkcji przemysłowej (0,3% vs oczekiwane 1,2%) - wskazujące na pewne wyhamowanie ożywienia gospodarczego, w Stanach Zjednoczonych czerwcowe zamówienia w przemyśle (wzrost o 1,1% vs oczekiwane 0,6%) oraz liczba zasiłków dla bezrobotnych (289 tys. vs oczekiwane 304 tys.) zaskoczyły pozytywnie. Wzrostowi gospodarczemu w strefie euro nie będzie sprzyjać ponadto nałożenie na kraje Unii Europejskiej zakazu eksportu do Rosji produktów spożywczych oraz oczekiwane dalsze ograniczenie wymiany handlowej UE-Rosja.

Wspomniane pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych związane ze wzrostem ryzyka geopolitycznego miało swoje odzwierciedlenie w spadku rentowności obligacji skarbowych na rynkach bazowych (flight to quality). Rentowność 10-letnich obligacji Stanów Zjednoczonych, która przejściowo spadła do 2,35%, obniżyła się do najniższego poziomu od połowy zeszłego roku. Podobnie wyglądała sytuacja na rynku obligacji skarbowych Niemiec, gdzie rentowność 2-letnich obligacji skarbowych ponownie obniżyła się przejściowo poniżej 0%.

W związku z globalną awersją do ryzyka oraz związanym z tym odpływem kapitału z rynków wschodzących rentowność krajowych obligacji skarbowych znajdowała się pod presją wzrostową. Przy ograniczonej płynności rynku obserwowano wysoką zmienność cen tych instrumentów, a rentowności krajowych 10-letnich obligacji kształtowała się w przedziale od 3,5% do 3,25%.

Ważnym wydarzeniem na rynkach finansowych w minionym tygodniu było także posiedzenie EBC, na którym zgodnie z oczekiwaniami pozostawiono stopy procentowe na obecnym poziomie.


Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami/Analityk w Departamencie Inwestycji

 


Interesują Cię bieżące informacje o rynku akcji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku akcji.

Komentarze rynku akcji