Komentarz miesięczny, kwiecień 2022

Dokonania rynku obligacji przykuwają dziś największą uwagę i przyprawiają o prawdziwy ból głowy. Takich strat jak w ostatnich kilku miesiącach, inwestorzy na globalnym rynku obligacji nie doświadczali od czterech dekad. W USA był to jeden z najsłabszych kwartałów dla długu skarbowego od wojny secesyjnej. Jarosław NiedzielewskiDyrektor Departamentu Inwestycji

PODSUMOWANIE

  • Dokonania rynku obligacji przykuwają dziś największą uwagę i przyprawiają o prawdziwy ból głowy. Takich strat jak w ostatnich kilku miesiącach, inwestorzy na globalnym rynku obligacji nie doświadczali od czterech dekad. W USA był to jeden z najsłabszych kwartałów dla długu skarbowego od wojny secesyjnej. W obliczu nagłej przemiany z „gołębi” w „jastrzębie” przedstawicieli najważniejszych banków centralnych, inwestorzy na rynkach obligacji stracili głównego sprzymierzeńca. Nawet wojna w Ukrainie, zamiast rozbudzić pęd ku obligacjom, jedynie pogorszyła sprawę dolewając oliwy do inflacyjnego ognia.
  • Na początku kwietnia świat wstrzymał oddech, gdy nastąpiła krótkotrwała inwersja amerykańskiej krzywej rentowności. Biorąc pod uwagę historyczne analogie można to zdarzenie uznać za dość jednoznaczny sygnał zapowiadający nadejście gospodarczej recesji w USA w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Czy faktycznie amerykańskiej gospodarce grozi recesja? Daleki jestem od stosowania sformułowania „tym razem będzie inaczej”, jednak muszę przyznać, że sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana.
  • Biorąc pod uwagę różne problemy związane z jednoznacznym odczytem przesłania płynącego z odwrócenia tradycyjnej krzywej dochodowości w USA, nie traktowałbym tego wydarzenia jako dźwięku syreny  alarmowej oznajmiającego rychłe nadejście nieuchronnej recesji, ale raczej jako jeden ze znaków ostrzegawczych. Obok zachowania obligacji skarbowych, można do nich zaliczyć także potencjalny wzrost oceny ryzyka niewypłacalności na długu korporacyjnym. Jak na razie, pomimo coraz wyraźniejszej stagflacji marże kredytowe na obligacjach typu high yield zadziwiają stabilnością.
  • Nawet jeśli jeszcze nie recesja, to panująca obecnie stagflacja powinna nieco przyhamować dynamiczny wzrost rentowności, biorąc pod uwagę zarówno zbliżający się prawdopodobnie moment szczytu dynamiki inflacji w USA, jak i coraz wyraźniejsze symptomy spowolnienia globalnej koniunktury.
  • Sygnały obniżenia poziomu aktywności gospodarczej zaczynają płynąć między innymi z amerykańskiego rynku transportowego (ciężarówki). Topniejący optymizm w segmencie małych firm w USA, dla których wysoka inflacja jest dziś głównym problemem, zaczyna wpływać na ograniczanie planu wzrostu zatrudnienia, a rosnące szybko zapasy w przedsiębiorstwach wpływają już na zmniejszenie nowych zamówień w przemyśle. Do tego dochodzi pandemiczne zamknięcie Szanghaju, najważniejszej pod względem gospodarczym chińskiej aglomeracji. Wpływ tego wydarzenia na globalną gospodarkę nawet trudno dziś oszacować, ale (podobnie jak agresja Rosji na Ukrainę) może ono jedynie wzmocnić zjawiska stagflacyjne.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).

Data sporządzenia materiału: 23.04.2022 r.