Komentarz miesięczny, sierpień 2022

Jarosław Niedzielewski,
Dyrektor Departamentu Inwestycji
Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji
Odwrócenie krzywej rentowności w USA jest coraz silniejsze i obejmuje już praktycznie wszystkie jej warianty. A inwersja tej krzywej zapowiada, że prawdziwa recesja jest coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem na 2023 rok. Dlatego bessa, którą formalnie ogłoszono w czerwcu została jedynie odroczona lipcowymi wzrostami, a nie definitywnie odwołana.

PODSUMOWANIE

  • Po najgorszej od 50 lat pierwszej połowie roku na Wall Steet nadszedł najlepszy od ponad 80 lat lipiec. Trwające od pierwszej, rekordowej dla indeksu S&P500, sesji tego roku spadki zostały w połowie czerwca określone mianem bessy. Formalne panowanie niedźwiedzia na rynku akcji trwało jednak zaledwie miesiąc. Następnie, w nieco ponad dwa tygodnie, główne światowe indeksy zdołały odrobić praktycznie wszystkie majowo-czerwcowe spadki, a indeks S&P500 znalazł się o „jedyne” 14% poniżej historycznego szczytu.Czy w związku z tym półroczną korektę wciąż można nazywać bessą? Może bessa już się skończyła? A może tak naprawdę jeszcze jej nie było?
  • W połowie roku większość inwestorów wykazywała oznaki totalnego zniechęcenia. Globalni inwestorzy utrzymywali na początku lipca najwyższy od dwóch dekad poziom gotówki w portfelach, przeważali najbardziej defensywne sektory i mieli największe od jesieni 2008 roku niedoważenie w akcjach. Wskaźniki nastrojów wśród instytucjonalnych i indywidualnych inwestorów spadły do poziomu widzianego jedyniew trakcie załamania światowych finansów w latach 2008-09 oraz „chinageddonu” z lat 2015-16.
  • W takim otoczeniu niewiele było trzeba, żeby wywołać rynkowe odreagowanie. Impulsem stojącym za największymi i najszybszymi od listopada 2020 roku wzrostami na Wall Street było oczekiwanie na zwrot w retoryce, a w niedalekiej perspektywie i w polityce monetarnej FED, czyli na tak zwany pivot. Inwestorzy zaczęli stawiać na powtórkę ze stycznia 2019 roku. Analogia jest bardzo atrakcyjna biorąc pod uwagę fakt, że odrobienie strat po załamaniu kursów spółek technologicznych jesienią 2018 roku zajęło zaledwie trzy miesiące. Czy teraz też tak będzie? Nie sądzę.
  • Odwrócenie krzywej rentowności w USA jest coraz silniejsze i obejmuje już praktycznie wszystkie jej warianty. A inwersja tej krzywej zapowiada, że prawdziwa recesja jest coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem na 2023 rok. Dlatego bessa, którą formalnie ogłoszono w czerwcu została jedynie odroczona lipcowymi wzrostami, a nie definitywnie odwołana. Podstawowym atrybutem recesji jest słabość rynku pracy. Lipcowe dane zaskoczyły rynek rekordowo niską stopą bezrobocia i niezwykle silnym wzrostem zatrudnienia. Jest to jednak efekt normalizacji w sektorze usług.
  • Prawdziwy stan rynku pracy, a także jego przyszłość, pokazuje raczej rosnąca od kwietnia liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz towarzyszące temu procesowi zapowiedzi zwolnień (przede wszystkim w sektorze technologicznym). Dwie dekady temu podobne wydarzenia wyprzedziły nadejście recesji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).

Data sporządzenia materiału:11.08.2022 r.