Krótkoterminowo nadal warto inwestować

  • Rentowności polskich obligacji skarbowych spadły do historycznie niskich poziomów
  • Dopóki nie wzrosną oczekiwania inflacyjne inwestorów i nie zacznie się proces zacieśniania polityki pieniężnej w USA, dopóty pozytywny trend w segmencie papierów skarbowych będzie kontynuowany.
  • W krótkim terminie fundusze obligacji skarbowych powinny pozostać atrakcyjną lokatą dla inwestorów o niższej skłonności do ryzyka.

Ostatnie miesiące na krajowym rynku obligacji skarbowych były bardzo udane dla inwestorów – papiery .te pozwoliły osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu przy ograniczonym ryzyku. Od początku roku ceny krajowych obligacji skarbowych wzrosły o blisko 7%, a ich rentowności spadły do historycznie niskich poziomów. Po pierwszych ośmiu miesiącach 2014 r. średnia stopa zawrotu krajowych funduszy inwestujących w tym segmencie rynku przekroczyła 4,8%.

Taki rozwój sytuacji był przede wszystkim efektem wolniejszego od oczekiwań ożywienia gospodarczego w Polsce i strefie euro. Co więcej, stopniowo zaostrzane sankcje gospodarcze na linii Unia Europejska-Rosja utrudniają powrót europejskiej gospodarki na ścieżkę wyraźnego wzrostu. Wywołało to wzrost oczekiwań inwestorów co do dalszego luzowania polityki monetarnej zarówno przez Europejski Bank Centralny (EBC), jak i krajową Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Wzrost cen polskich obligacji skarbowych wspomagał także napływ na rynek inwestorów zagranicznych.

Powyższe czynniki powinny w dalszym ciągu pozytywnie oddziaływać na rynek papierów dłużnych w krótkim i średnim terminie. Choć obecne wyceny ograniczają zasięg dalszych spadków rentowności, to wydaje się, że niewiele jest czynników mogących odwrócić ten trend. Największym ryzykiem pozostaje możliwość istotnego wzrostu rentowności obligacji w Stanach Zjednoczonych wynikającego z oczekiwanego na połowę przyszłego roku wejścia przez Fed w cykl zacieśniania polityki monetarnej (podwyżki stóp procentowych). Potencjalny spadek wartości amerykańskich obligacji jest jednak w dużej mierze neutralizowany przez obserwowany w ostatnim czasie silny wzrost cen obligacji skarbowych państw strefy euro. Spadające do historycznie niskich poziomów rentowności obligacji Niemiec oraz peryferyjnych państw strefy euro pociągnęły ze sobą rentowności amerykańskich papierów. Polityka EBC, w tym ostatnie obniżki stóp procentowych oraz planowane programy luzowania ilościowego (zbliżone w swojej konstrukcji do programów Fed stosowanych w celu pobudzenia gospodarki), powinny nadal wspierać rynek obligacji w strefie euro, a tym samym ograniczać skalę możliwej przeceny papierów amerykańskich.

Działania EBC mają bezpośredni wpływ na atrakcyjność polskich obligacji skarbowych ponieważ wzmagają poszukiwania inwestycji pozwalających osiągnąć wyższe stopy zwrotu (search for yield). Polskie obligacje wydają się przy tym atrakcyjne ze względu na nadal stosunkowo wysokie realne stopy procentowe oraz perspektywę obniżek stóp procentowych NBP. Rynek oczekuje obecnie obniżki stóp procentowych o co najmniej o 50 pkt bazowych przed końcem roku i kolejnej 25-punktowej obniżki na początku przyszłego roku. Oczekiwania te wydają się uzasadnione biorąc pod uwagę historycznie niską inflację i bardzo ograniczoną liczbę czynników, które mogłyby wpłynąć na jej silny wzrost.

Choć ceny krajowych obligacji są rekordowo wysokie, to jednocześnie poziom stóp procentowych jest rekordowo niski, a powinien być jeszcze niższy. Obligacje 10-letnie są wyceniane 10 punktów bazowych niżej niż w momencie ustanowienia poprzedniego maksimum w maju 2013 r. W tamtym czasie jednak oczekiwano obniżek stóp procentowych do poziomu o około 30-40 pkt bazowych wyższego niż oczekuje się dziś. Różnica rentowności obligacji skarbowych Polski i Niemiec jest przy tym obecnie wyższa niż w maju 2013 r. o blisko 30 pkt bazowych, co także pozwala na dalsze spadki rentowności krajowego długu. Tak długo zatem jak oczekiwania inflacyjne w Polsce będą kształtowały się na niskich poziomach można oczekiwać kontynuacji pozytywnego trendu na rynku obligacji.

Pozytywna tendencja obserwowana jest także w segmencie obligacji korporacyjnych. Spadek stóp procentowych oraz duży napływ środków do funduszy dedykowanych tego typu obligacjom wygenerował silny popyt, który wpłynął na wzrost wyceny większości obligacji przedsiębiorstw. Można także oczekiwać wzrostu popytu ze strony OFE, dla których obligacje korporacyjne stanowią element stabilizujący stopę zwrotu z portfela. W warunkach ograniczonej liczby potencjalnych emitentów sytuacja ta pozwala na pozyskanie istotnie tańszego finansowania przez przedsiębiorstwa, przez co należy oczekiwać dalszego obniżenia dochodowości nowych emisji. Przy takiej tendencji presja na wartość obligacji już wyemitowanych powinna się utrzymać. Obligacje korporacyjne są w zdecydowanej większości zmiennokuponowe, co nie pozwala zarabiać na spadkach stóp procentowych. W momencie obniżek stóp procentowych spadnie także stawka WIBOR, co obniży wartość kuponu i tym samym dochodowość.

Nie można wykluczyć jednak na przełomie roku korekty na rynku obligacji skarbowych, w mniejszym stopniu na rynku obligacji korporacyjnych, które przez zmienną formę oprocentowania są zabezpieczone przed ryzykiem stóp procentowych. Wydaje się, że korekty można oczekiwać w sytuacji gdy:

  • zdyskontowany zostanie pełny dostosowawczy cykl obniżek stóp procentowych NBP
  • poprawie ulegnie otoczenie makroekonomiczne oraz istotnie wzrośnie inflacja
  • 10-letnie obligacje skarbowe osiągną rentowności na poziomie 2,40-2,50%
  • nastąpi silny wzrost rentowności obligacji amerykańskich, który pociągnie ze sobą wzrost rentowności obligacji państw strefy euro

Dla inwestorów o ograniczonej skłonności do ryzyka i utrzymujących ekspozycję na rynek papierów dłużnych najbardziej zasadna wydaje się zatem kontynuacja ekspozycji na fundusz obligacyjny, oraz przejście w średnim terminie do funduszy pieniężnych, które minimalizują ryzyko poniesienia straty z tytułu wyceny kapitałowej papierów dłużnych w momencie ewentualnej korekty, która w długim terminie (perspektywa 2-3 lat) jest nie do uniknięcia.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający/Analityk w Departamencie InwestycjiInteresują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji