Nadchodzi czas obligacji

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający funduszami Investors TFI
Mikołaj Stępniewski Zarządzający funduszami Investors TFI
  • Spowolnienie tempa wzrostu inflacji jest kluczowe dla odwrócenia trendu na rynku obligacji. Kryzys energetyczny nadal utrudnia prognozowanie właściwego momentu wyraźnego odwrócenia procesów inflacyjnych. Hamowanie gospodarki powinno jednak sprzyjać spowolnieniu dynamiki wzrostu cen w kolejnych kwartałach. W warunkach znaczącego zaawansowania cyklu podwyżek stóp procentowych oczekiwana przez rynek stabilizacja cen powinna być punktem zwrotnym dla sentymentu na krajowym rynku obligacji.
  • Spodziewamy się zatrzymania cyklu podwyżek stopy referencyjnej NBP w przedziale 7-7,50%. Scenariusz taki jest w pełni zdyskontowany przez rynek, stąd bilans ryzyka w coraz większym stopniu przechyla się na korzyść obligacji. Kluczowym źródłem ryzyka pozostaje gwałtowne osłabienie polskiej waluty, które może wymusić dodatkowe silne podwyżki stóp procentowych. Z kolei osłabienie dolara jest kluczowe dla realizacji najbardziej pozytywnego scenariusza. 

Obserwowane w Europie i USA wysokie odczyty inflacji w ostatnich miesiącach wpłynęły na kontynuację kiepskich nastrojów na rynku obligacji. Duża determinacja Fed w walce z inflacją oraz silne umocnienie dolara względem zarówno walut rynków rozwiniętych, jak i większości rynków wschodzących, wymusiły globalną rewizję w górę oczekiwań co do skali podwyżek stóp procentowych. W konsekwencji, we wrześniu 2022 r. rentowności obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych i Niemiec osiągnęły poziomy najwyższe od ponad dekady.

Pogorszenie nastrojów nie ominęło krajowego rynku obligacji – ostatnie tygodnie to okres wzrostu rentowności, choć już nie do tak wysokiego poziomu, jak w czerwcu bieżącego roku, w szczycie rynkowej paniki. Wyraźne oznaki spowolnienia gospodarczego w Polsce zmniejszyły skalę oczekiwanych przez inwestorów podwyżek stóp procentowych NBP. Obecnie rynek wycenia docelową stopę referencyjną NBP na poziomie zbliżonym do 7,6% wobec blisko 8,5% oczekiwanych w połowie czerwca.

Odwróceniu niekorzystnych trendów na rynku obligacji powinno towarzyszyć zatrzymanie wzrostu Inflacji. Biorąc pod uwagę wdrożone przez rząd tarcze antyinflacyjne oraz dopłaty do cen energii, nie sposób przewidzieć kiedy tempo wzrostu cen osiągnie maksimum. Spodziewamy się jednak, że pod koniec tego roku inflacja zbliży się do 20%, a jej odczyty przestaną być wyższe od prognoz. Coraz wyraźniejsze są już bowiem oznaki spowolnienia gospodarczego widoczne między innymi w przemyśle oraz na rynku mieszkaniowym, a to właśnie wyhamowanie aktywności gospodarczej jest kluczowe dla zatrzymania wzrostu cen. Obniżeniu inflacji mogą też pomóc raportowane przez przedsiębiorstwa wysokie zapasy produktów i towarów. W tym otoczeniu w scenariuszu bazowym zakładamy że cykl podwyżek zakończy się na przełomie tego roku ze stopą referencyjną NBP w przedziale 7-7,5% (obecnie wynosi ona 6,75%). Zakończenie procesu cyklu historycznie było punktem zwrotnym dla rentowności obligacji skarbowych.

Oznaki spowolnienia gospodarczego obserwowane są także w Stanach Zjednoczonych czy strefie euro. Nie zmienia to na razie retoryki walczących z inflacją tamtejszych banków centralnych. Jest więc jeszcze za wcześnie, by obwieścić koniec bessy na rynku obligacji skarbowych w USA oraz strefie euro. W przypadku USA wiele wskazuje, że inflacja osiągnęła już szczyt. W połączeniu z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, pozwala to oczekiwać, że Fed jeszcze w tym roku w dużym stopniu wyczerpie potencjał kolejnych podwyżek stóp procentowych. Trudniejsza sytuacja jest w strefie euro, gdzie EBC musi mierzyć się zarówno z dwucyfrową inflacją napędzaną wysokimi cenami energii, silną deprecjacją euro w stosunku do dolara, jak również raczej nieuniknioną bolesną recesją.

Na tym tle krajowe obligacje skarbowe wyglądają relatywnie atrakcyjnie. Nominalne różnice rentowności między obligacjami Polski i Niemiec czy USA nadal utrzymują się powyżej wieloletnich trendów.

Dostrzegają to zagraniczni inwestorzy, którzy od początku roku powoli zmniejszają wieloletnie niedoważenie polskich obligacji w portfelach. Oczekujemy powolnej kontynuacji tego procesu, który powinien wspierać krajowy rynek długu. W scenariuszu bazowym spodziewamy się zakończenia w najbliższych dwóch kwartałach cyklu podwyżek stóp procentowych i tym samym nasilenia się w kolejnych miesiącach wyprzedzających oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Polsce. Najwcześniej mogłyby się one wydarzyć prawdopodobnie na przełomie 2023 i 2024 r. Scenariusz ten powinien prowadzić do stopniowego spadku rentowności obligacji i tym samym dodatkowo wspierać wyniki funduszy.

Największym ryzykiem dla scenariusza bazowego pozostają nie do końca przewidywalne konsekwencje wojny na Ukrainie. Dotyczy to ewentualnego dalszego gwałtownego wzrostu cen surowców oraz energii, jak również skali potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa związanych z subsydiowaniem energii oraz wydatkami na obronność. Negatywne konsekwencje może przynieść dalsza ekspansja fiskalna zmierzająca do jak największego niwelowania skutków wysokiej inflacji i tym samym wymuszająca na NBP wydłużenie cyklu podwyżek stóp procentowych. Dodatkowe podwyżki stóp procentowych może w pewnym momencie wymusić również osłabienie złotego.

Przy obecnej rentowności brutto portfela portfeli funduszy dłużnych, nawet w scenariuszu kontynuacji spadków cen obligacji, w przeciwieństwie do tego, co działo się podczas fali wyprzedaży papierów skarbowych jesienią ubiegłego i wiosną tego roku, fundusze mają istotną poduszkę bezpieczeństwa pozwalającą wysokimi kuponami oraz rentownościami obligacji dużo szybciej niwelować w średnim terminie potencjalne straty kapitałowe.

Z drugiej strony nie można wykluczyć również pozytywnego z perspektywy rynku obligacji scenariusza. Spadek cen surowców energetycznych może zmniejszyć relatywną siłę amerykańskiej gospodarki i waluty w stosunku do Europy. Potencjalne osłabienie dolara w stosunku do euro i złotego pogłębione dodatkowo wcześniejszym zakończeniem cyklu podwyżek stóp procentowych przez Fed w obawie przed recesją to czynniki, które w największym stopniu mogą wywołać euforię na rynku obligacji. Bardzo szybko przełożyłoby się to na wzrost cen we wszystkich klasach krajowych obligacji.

Informacja o ryzyku

Należy pamiętać, że każda inwestycja, w tym również w fundusze inwestycyjne, wiąże się z ryzykiem.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją
w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również ryzyko likwidacji funduszu (subfunduszu). Wśród czynników ryzyka związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegółowy opis czynników ryzyka jest przedstawiony w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO.

Mikołaj Stępniewski

Zarządzający funduszami Investors TFI

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).

Data sporządzenia materiału: 06.10.2022 r.