Obligacje skarbowe: 2012 najlepszym rokiem od dekady

W 2012 r. rentowności polskich obligacji spadały wzdłuż całej krzywej. Najbardziej zyskiwały obligacje 10-letnie, tutaj spadki rentowności wyniosły 217 punktów bazowych. Rentowności obligacji 10-letnich wynosiły na początku roku 5,89%, a na koniec 3,72%. Skala spadków rentowności była najmniejsza na krótkim końcu krzywej, rentowności obligacji 2-letnich spadły o 175 punktów bazowych. Powodów do wzrostu było kilka.

Rentowność 10 letnich obligacji skarbowych, źródło: Bloomberg
Rentowność 10 letnich obligacji skarbowych, źródło: Bloomberg

Po pierwsze korzystna sytuacja budżetowa oraz wysoka dynamika realizacji potrzeb pożyczkowych. Wysoki poziom realizacji potrzeb pożyczkowych pozwalał na elastyczne kształtowanie podaży na rynku pierwotnym. Z czynników zewnętrznych, to w obliczu zawirowań na rynkach dłużnych, związanych z nadmiernym zadłużeniem europejskich państw „peryferyjnych”, polski dług był postrzegany bardzo pozytywnie przez inwestorów zagranicznych. Poziom polskiego zadłużenia publicznego nieprzekraczający 55% PKB, w porównaniu z „peryferiami” Europy jest na bezpiecznym poziomie. W związku z tym inwestorzy zagraniczni sukcesywnie zwiększali poziom zaangażowania w polskie obligacje. W drugiej połowie roku z kolei kluczowe były coraz słabsze dane z gospodarki oraz rozpoczęcie cyklu obniżek przez Radę Polityki Pieniężnej.
Pierwsze dwa miesiące 2013 r. to z kolei okres wyprzedaży polskich obligacji skarbowych. Ceny polskich papierów spadały po bardzo silnych wzrostach z zeszłego roku. Ceny obligacji o dłuższym terminie zapadalności podążały za rynkami bazowymi, gdzie inwestorzy zaczęli dostrzegać ryzyko końca ery niskich rentowności. Nie pomogła rekordowa sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym, ani bardzo wysokie zabezpieczenie potrzeb pożyczkowych. Dopiero marzec przyniósł impuls do dalszych wzrostów cen. Po pierwsze Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zaskoczyła rynek i obniżyła stopy procentowe o 50 pb, a na rynki bazowe powróciła tendencja szukania „bezpiecznych aktywów”. 

Krzywa rentowności wycenia obecnie jeszcze obniżki stóp o 50 punktów bazowych, w związku z tym potencjał dla dalszych dużych wzrostów ceny obligacji o krótkim terminie zapadalności, wydaje się być ograniczony. Jednocześnie strona podażowa w najbliższych tygodniach mocno będzie wspierać dalsze wzrosty cen, z uwagi na wysoką realizację potrzeb pożyczkowych oraz dużą zapadalność papierów. Ponadto, to wysoka korelacja z rynkami bazowymi w okresie zwiększonej awersji do ryzyka powinna wspierać polskie obligacje skarbowe. Jednakże w dłuższej perspektywie spowolnienie gospodarcze może spowodować konieczność rewizji tegorocznego budżetu, co z pewnością będzie miało negatywny wpływ na obligacje. Nie spodziewamy się jednak gwałtownego spadku oceny kredytowej Polski, a co za tym idzie gwałtownego wycofania się inwestorów zagranicznych z polskiego rynku długu. Zyski z funduszy obligacyjnych będą w tym roku pochodziły z kuponów, a nie tak jak w ubiegłym roku ze wzrostu cen.

Marzena Górska
Zarządzająca Funduszami

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji