Odbicie na rynku obligacji

Począwszy od drugiej połowy października, na rynku obligacji skarbowych obserwujemy stopniową poprawę nastrojów inwestorów. Dowodem może być tu choćby fakt, że rentowność obligacji pięcioletnich o stałym kuponie, od październikowego maksimum w okolicach 9%, systematycznie podążała w kierunku poziomu 6,5%.


Wpływ na tę zmianę miało kilka przesłanek płynących zarówno z kraju, jak i zagranicy. Po pierwsze, inflacja w USA, czyli w najważniejszej gospodarce na świecie, zaczęła się wyraźnie obniżać. Rozbudziło to nadzieje inwestorów na mniejszą skalę kolejnych podwyżek stóp procentowych Fed. W efekcie na wartości zaczął tracić dolar, co najczęściej wzmaga skłonność do ryzyka globalnych inwestorów i zwiększa ich aktywność na takich rynkach jak Polska. Niższa inflacja w USA wzmogła też oczekiwania na pojawienie się podobnych tendencji w Europie.

Z drugiej strony, krajowe dane makroekonomiczne wskazywały na postępujące spowolnienie polskiej gospodarki, co skłoniło Radę Polityki Pieniężnej do utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie (6,75%). Mniejsza aktywność gospodarcza przyczyniać się będzie do ograniczenia presji inflacyjnej, która, mimo listopadowego spadku do 17,4%, nadal jest wysoka. Krajowy bank centralny przeszedł do trybu oczekiwania (tzw. wait & see) i choć możliwe są kolejne podwyżki, to jednak impuls do tego typu decyzji musi być silny.

Pozytywnie na zachowanie polskich papierów wpływa także niska podaż obligacji na rynku pierwotnym do końca bieżącego roku oraz możliwa zmiana w polityce fiskalnej. Rząd zasygnalizował bowiem konieczność poszukiwania oszczędności oraz zadeklarował bardziej selektywne wsparcie gospodarki. Pamiętać jednak należy, że jak na razie są to jedynie zapowiedzi, a przyszłoroczne wybory parlamentarne mogą obniżać skłonność rządzących do tego typu działań.

W segmencie obligacji skarbowych o zmiennym kuponie wzrost wycen nie był tak silny, co wynikało z relatywnie dużej podaży tych papierów na rynku pierwotnym, przy ograniczonej grupie kupujących. Na rynku papierów korporacyjnych obserwowaliśmy nadal przewagę sprzedających, co doprowadziło do obniżenia cen. Mimo spowolnienia gospodarki, ekonomiści zakładają brak recesji, co będzie wspierać finanse przedsiębiorstw.

Uważamy, że większość pozytywnych informacji została wyceniona przez rynek i krótkoterminowy potencjał do dalszych wzrostów cen obligacji skarbowych powoli się wyczerpuje. Inflacja, mimo wspomnianego spadku, szczyt (około 20%) w tym cyklu osiągnie najprawdopodobniej w lutym 2023 r., a wraz z rozpoczęciem nowego roku podaż nowych obligacji skarbowych może ponownie wzrosnąć. W rezultacie w najbliższych tygodniach najbardziej prawdopodobny wydaje się utrzymywania się wycen obligacji w okolicach obecnych poziomów. W dłuższym terminie, oczekiwany spadek inflacji oraz stóp procentowych NBP pod koniec 2023 r.  powinny sprzyjać dalszemu wzrostowi wycen obligacji skarbowych o stałym kuponie.

Michał Wiernicki
Zarządzający funduszami


Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).

Data sporządzenia materiału: 05.12.2022 r.