Rosja zatrzęsła krajowym rynkiem obligacji.

Michał Wiernicki, zarządzający funduszami Investors TFI
Michał Wiernicki, zarządzający funduszami Investors TFI

  • Jednym ze skutków agresji Rosji na Ukrainę była silna wyprzedaż polskich obligacji. Choć rynek zwykle początkowo reaguje zbyt gwałtownie na nagłe impulsy, to wojna za naszą wschodnią granicą zdecydowanie zmienia sytuację zarówno polskiej, jak i globalnej gospodarki.
  • Dostosowanie do nowej rzeczywistości wycen krajowych papierów skarbowych zaowocowało radykalnym wzrostem rentowności portfeli funduszy dłużnych w porównaniu z 2021 r.

Jeszcze do połowy lutego dominującym założeniem na krajowym rynku papierów dłużnych była stopniowa stabilizacja oczekiwań odnośnie docelowego poziomu stóp procentowych w trwającej fazie zacieśniania polityki pieniężnej NBP. Inwestorzy wyceniali wzrost stopy referencyjnej NBP do 4,5%, co wydawało się dawać pewien margines bezpieczeństwa na wypadek na przykład nieco silniejszych impulsów inflacyjnych. Agresja Rosji na Ukrainę całkowicie zmieniła rynkową rzeczywistość.Początkowo reakcja rynku na wybuch wojny była umiarkowana. W kolejnych dniach silne osłabienie złotego, którego nie powstrzymały interwencje walutowe NBP, przełożyło się na paniczną wyprzedaż krajowych obligacji. Ceny obligacji zmiennokuponowych spadły o 1-3%, w zależności od terminu zapadalności. Większą skalę przeceny odnotowały obligacje stałokuponowe (rzędu 3-8%), a ich rentowność osiągnęła poziom 5,4% w segmencie papierów pięcioletnich oraz 5% w przypadku papierów dziesięcioletnich.

Deprecjacja złotego, wzrost cen ropy naftowej oraz szacowanie skutków nałożonych na Rosję sankcji przyczyniły się do skokowego podwyższenia prognoz inflacji w kolejnych kwartałach. Według najnowszej projekcji NBP inflacja konsumencka wyniesie średniorocznie ok. 11% w 2022 r. oraz 9% w 2023 r. Reagując na wydarzenia rynkowe Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. i zapowiedziała gotowość do dalszych działań mających chronić polską gospodarkę. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, stwierdził, że oczekiwania rynku odnośnie wzrostu stopy referencyjnej do przedziału 5-6% są uzasadnione.

Tak ostre i jastrzębie stanowisko NBP zaowocowało umocnieniem naszej waluty, która ograniczyła część wcześniejszych strat. Z drugiej jednak strony mocno zaciążyło na wycenie obligacjach stałokuponowych. Spadki ich wycen pogłębił jastrzębi przekaz Europejskiego Banku Centralnego, który zapowiedział szybsze zakończenie skupu aktywów, co otwiera drogę do wcześniejszych podwyżek stóp procentowych.

Historia pokazuje, że inwestorzy zwykle zbyt gwałtownie reagują na rynkowe impulsy. Silny wzrost oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych bazuje na utrzymaniu się niekorzystnych tendencji na rynku ropy naftowej oraz deprecjacji złotego, a te podlegają bardzo dużym wahaniom i zależą od dalszego rozwoju wypadków za naszą wschodnią granicą. Z punktu widzenia uczestników funduszy, ostatnie dostosowanie cen obligacji przełożyło się na radykalny wzrost rentowności portfeli inwestycyjnych w porównaniu z początkiem 2021 r. 

Informacja o ryzyku

Należy pamiętać, że każda inwestycja, w tym również w fundusze inwestycyjne, wiąże się z ryzykiem.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegółowy opis czynników ryzyka jest przedstawiony w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO.


Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji


Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).

Data sporządzenia materiału: 14.03.20212 r.