Rośnie atrakcyjność obligacji

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający funduszami Investors TFI
Mikołaj Stępniewski Zarządzający funduszami Investors TFI

  • Hamowanie gospodarki powinno sprzyjać spowolnieniu dynamiki wzrostu cen na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 r. W warunkach wysokiego zaawansowania cyklu podwyżek stóp procentowych powinien być to punkt zwrotny dla sentymentu na krajowym rynku obligacji.
  • Spodziewamy się zatrzymania cyklu podwyżek stopy referencyjnej NBP w przedziale 7-7,5%. Scenariusz taki jest w pełni zdyskontowany przez rynek, stąd bilans ryzyka w coraz większym stopniu przechyla się na korzyść obligacji.
  • Rentowność funduszowych portfeli dłużnych w przedziale 8-9% brutto stanowi bardzo istotną poduszkę wynikową w sytuacji dalszej wyprzedaży papierów skarbowych. Ten poziom rentowności pozwala w dłuższym terminie z powodzeniem konkurować z obligacjami detalicznymi. Fundusze dłużne będą w tym gronie jednocześnie jedynymi beneficjentami oczekiwanej przez nas w drugim półroczu zmiany cyklu na rynku obligacji.

Wysokie odczyty inflacji przełożyły się w pierwszym półroczu 2022 r. na kontynuację wyprzedaży obligacji skarbowych (wykres 1). Wojna na Ukrainie i związane z tym osłabienie złotego, jak również dalszy wzrost cen surowców oraz żywności, wymusiły weryfikację wszystkich dotychczasowych oczekiwań. W rezultacie istotnie zwiększyła się skala oczekiwanych podwyżek stóp procentowych w Polsce. Obecnie rynek wycenia docelową stopę referencyjną NBP na poziomie zbliżonym do 7,5% wobec 4% oczekiwanych jeszcze na początku roku. Spadek cen w największym stopniu dotknął obligacji skarbowych o stałym kuponie. Pod presją były jednak również wszystkie inne segmenty obligacji, w tym skarbowe obligacje zmiennokuponowe oraz obligacje korporacyjne.Odwróceniu niekorzystnych trendów na rynku obligacji powinno towarzyszyć zatrzymanie wzrostu Inflacji. Można oczekiwać, że latem tego roku przekroczy ona 15%. Nie sposób przewidzieć kiedy nastąpi najwyższy odczyt. Wynika to z wprowadzonych przez rząd tarcz antyinflacyjnych, których zniesienie może wyznaczyć nowy jej szczyt nawet w przyszłym roku. Spodziewamy się jednak, że tendencja zaskoczeń inflacji w górę powinna wyhamowywać jesienią. Kluczowe dla zatrzymania wzrostu cen będzie silne wyhamowywanie aktywności gospodarczej. Oznaki spowolnienia są coraz silniejsze m.in. w przemyśle oraz na rynku mieszkaniowym. W kierunku obniżenia inflacji mogą oddziaływać wysokie zapasy produktów i towarów akumulowane przez przedsiębiorstwa. Odbudowa zapasów po pandemii była głównym motorem wzrostu PKB w Polsce przez ostatnie trzy kwartały. W tym otoczeniu makroekonomicznym spodziewamy się w scenariuszu bazowym zatrzymania cyklu podwyżek stóp procentowych w przedziale 7-7,5% jesienią tego roku.

Oznaki spowolnienia obserwowane są także w Stanach Zjednoczonych, czy strefie euro. Nie zmienia to póki co retoryki walczących z inflacją tamtejszych banków centralnych. Na tym początkowym etapie zacieśniania polityki pieniężnej jest jeszcze za wcześnie, aby obwieścić koniec bessy na rynku obligacji skarbowych w USA oraz strefie euro. Niemniej jednak prawdopodobny szczyt inflacji w USA, z którym mamy do czynienia już teraz, jak również sytuacja gospodarcza pozwalają oczekiwać, że pod koniec bieżącego roku potencjał do dalszych podwyżek zostanie przez Fed w dużej mierze skonsumowany.

Na tym tle krajowe obligacje skarbowe wyglądają relatywnie atrakcyjnie. Nominalna różnica rentowności między obligacjami Polski i Niemiec czy USA jest najwyższa od wielu lat. (wykres 2). Dostrzegają to zagraniczni inwestorzy, którzy od początku roku powoli wracają na krajowy rynek, zmniejszając wieloletnie niedoważenie w Polsce. Zakładamy kontynuację tego procesu, co powinno wspierać krajowy rynek długu. W scenariuszu bazowym spodziewamy się, że jeszcze w 2022 r. zaczną rosnąć oczekiwania odnośnie obniżki stóp procentowych w Polsce w kolejnych latach. Najwcześniej mogłyby się one wydarzyć prawdopodobnie pod koniec 2023 r. Scenariusz ten powinien prowadzić do stopniowego spadku rentowności obligacji i tym samym dodatkowo wspierać wyniki funduszy.


Największym ryzykiem dla scenariusza bazowego pozostają nie do końca przewidywalne konsekwencje wojny na Ukrainie. Dotyczy to ewentualnego dalszego gwałtownego wzrostu cen surowców oraz żywności, jak również skala potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa związana ze wsparciem Ukrainy oraz wydatkami na obronność. Negatywne konsekwencje może przynieść dalsza ekspansja fiskalna zmierzająca do jak największego niwelowania wysokiej inflacji i tym samym wymuszająca na NBP wydłużenie cyklu podwyżek stóp procentowych.

Przy obecnej rentowności brutto portfela w przedziale 8-9%, nawet w scenariuszu kontynuacji spadków cen obligacji, w odróżnieniu od fali wyprzedaży z jesieni ubiegłego roku i wiosny tego roku, fundusze mają istotną poduszkę bezpieczeństwa pozwalającą dużo szybciej niwelować w średnim terminie potencjalne straty kapitałowe wysokimi kuponami oraz rentownościami obligacji.

Informacja o ryzyku

Należy pamiętać, że każda inwestycja, w tym również w fundusze inwestycyjne, wiąże się z ryzykiem. Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące.


Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).

Data sporządzenia materiału: 09.06.2022 r.