Rynek obligacji - tezy inwestycyjne na 2016

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Tezy inwestycyjne na 2016

• Ze względu na gorsze postrzeganie wiarygodności kredytowej Polski przez inwestorów zagranicznych, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na 2016 r. wydaje się wzrost rentowności obligacji o dłuższym terminie zapadalności (powyżej pięciu lat) przy stabilizacji cen obligacji o krótszym okresie zapadalności.

• Sentyment wśród inwestorów zagranicznych może skutkować zwiększeniem różnicy pomiędzy rentownościami obligacji krajowych, a skarbowych papierów dłużnych z USA i Europy Zachodniej. Oznacza to dodatkową presję na ceny polskich obligacji o dłuższym terminie do wykupu.

• Odmienne czynniki kształtujące popyt na krajowe obligacje skarbowe z krótkim terminem zapadalności oraz niski udział inwestorów zagranicznych w tym segmencie rynku, powinny z kolei oddziaływać w kierunku stabilizacji ich cen.

• Elementem, który w 2016 r. powinien dodatkowo wspierać papiery o krótszym terminie do wykupu oraz obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu (obie kategorie stanowią naturalny przedmiot lokat funduszy gotówkowych i pieniężnych) jest silny popyt na tego typu instrumenty ze strony krajowych banków. Wiąże się to z konstrukcją tzw. podatku bankowego, a dokładniej faktem, że dłużne obligacje skarbowe w aktywach banków nie byłyby wliczane do podstawy opodatkowania. W konsekwencji krótkoterminowe papiery skarbowe są częściej wykorzystywane w zarządzaniu krótkoterminową płynnością sektora bankowego generując tym samym większy popyt na nie.

• Zakładany przez nas rozwój sytuacji na krajowym rynku papierów dłużnych powoduje, że spośród krajowych funduszy dłużnych lepsze rezultaty w 2016 r., szczególnie pod względem relacji zysku do ryzyka powinny przynieść te, które koncentrują się na instrumentach krótkoterminowych.

Investor Płynna Lokata - cel inwestycyjny Subfunduszu na 2016

Celem Subfunduszu jest osiąganie stóp zwrotu wyższych niż na lokatach bankowych przy ograniczonej zmienności wyceny rynkowej poprzez lokowanie jego aktywów głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe i obligacje o zmiennym oprocentowaniu.

Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, zakładającym wzrost rentowności krajowych obligacji z 10-letnim terminem do wykupu do około 3,1-3,4% na koniec 2016 r. oraz stabilizację rentowności 2-letnich obligacji w okolicach 1,5-1,7%, przy bieżącej i modelowej konstrukcji portfela oczekiwana stopa zwrotu z subfunduszu Investor Płynna Lokata w 2016 r. powinna wynieść około 2,5%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Kup Investor Płynna Lokata

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji