Rynek obligacji - tezy inwestycyjne na 2017

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Tezy inwestycyjne na 2017

  • Gospodarka globalna i inflacja przyspieszą w 2017 r., co przełoży się na dalszy stopniowy wzrost rentowności obligacji w średnim i długim terminie.
  • Grudniowy wzrost inflacji w Polsce wynikał głównie z wyższych cen surowców i efektu bazy. W sytuacji jedynie perspektywy odbicia inwestycji i wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku, spodziewamy się, że stopy procentowe NBP nie zmienią się w 2017 r., co powinno wspierać obligacje z krótkim terminem do wykupu, których wycena dyskontuje obecnie rozpoczęcie zaostrzania polityki pieniężnej już w tym roku.
  • Spodziewana poprawa otoczenia makroekonomicznego w drugiej połowie 2017 r. oraz spadek ryzyka wprowadzenia nierynkowego mechanizmu przewalutowania kredytów hipotecznych obniża ryzyko kredytowe polskich przedsiębiorstw i banków.
  • Różnica między oprocentowaniem krajowych papierów dłużnych, a obligacjami skarbowymi Niemiec czyinnych państw regionu nie pozostawia wiele przestrzeni do dyskontowania bardziej negatywnego scenariusza polityczno-gospodarczego w Polsce, co może przełożyć się na nieco lepszy wynik obligacji długoterminowych niż w poprzednim roku.
  • Zakładany przez nas rozwój sytuacji na krajowym rynku papierów dłużnych powoduje, że spośród krajowych funduszy dłużnych lepsze rezultaty w 2017 r. w relacji oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka powinny przynieść fundusze płynnościowe i ochrony kapitału.

Investor Płynna Lokata - cel inwestycyjny Subfunduszu na 2017

Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym w 2017 r. nie dojdzie do podwyżki stóp procentowych w Polsce.
W rezultacie obligacje skarbowe z 2-letnim terminem do wykupu powinny kończyć ten rok bez większych zmian – zakładany przez nas przedział rentowności to 2,0%-2,3%.

W tym otoczeniu, przy bieżącej konstrukcji portfela, spodziewamy się zakończenia przez Investor Płynna Lokata 2017 r. stopą zwrotu w przedziale 2,1‑2,5%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami


OPŁATA ZA NABYCIE 0%

Kup Investor Płynna Lokata

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji