Rynek obligacji - tezy inwestycyjne na 2018

Tezy inwestycyjne na 2018

  • Globalna gospodarka w 2018 r. będzie dalej przyśpieszać. Pozwoli to najważniejszym bankom centralnym na kontynuację zaostrzania polityki pieniężnej.
  • W centrum uwagi pozostaną obawy o dynamikę inflacji. Póki co brak jest przesłanek do jej gwałtownego przyspieszenia, niemniej jednak umiarkowane nasilenie presji cenowej wywołane ożywieniem gospodarczym oraz wzrostem cen surowców powinno być kontynuowane.
  • Te same trendy pozostaną aktualne także w Polsce. Narastanie nierównowagi w krajowej gospodarce, w tym szczególnie sytuacja na rynku pracy, powinno sprzyjać zaostrzaniu retoryki ze strony RPP. Pierwszych podwyżek stóp procentowych powinniśmy się spodziewać na początku 2019 r.
  • Dobra sytuacja makroekonomiczna powinna być z kolei wsparciem dla wyników finansowych banków i przedsiębiorstw, pozytywnie oddziałując na rynek obligacji korporacyjnych.
  • W warunkach dynamicznie rosnącej krajowej konsumpcji, której będzie towarzyszył dalszy silny wzrost wynagrodzeń i spadek bezrobocia, sytuacja budżetowa nadal powinna być dobra. Niemniej, w sytuacji wyższych potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa w 2018 r. czynnik ten, który pozytywnie oddziaływał na krajowy rynek długu w 2017 r., w tym roku przestanie być tak silnym wsparciem.
  • W konsekwencji może być trudno o kontynuację tak pozytywnych trendów na krajowym rynku obligacji, jakie obserwowaliśmy w 2017 r. Spodziewamy się ograniczonego wzrostu rentowności papierów skarbowych na całej długości krzywej dochodowości.
  • Zakładany przez nas rozwój sytuacji na krajowym rynku papierów dłużnych powoduje, że spośród krajowych funduszy dłużnych lepsze rezultaty w 2018 r. w relacji oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka powinny przynieść fundusze płynnościowe i ochrony kapitału.

Investor Płynna Lokata - cel inwestycyjny Subfunduszu na 2018

Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym pierwszej podwyżki stóp procentowych w Polsce należy się spodziewać na początku 2019 r. Przy takim założeniu obligacje skarbowe z 2-letnim terminem do wykupu powinny kończyć ten rok rentownością w przedziale 2,1‑2,2%.

W tym otoczeniu, przy bieżącej konstrukcji portfela, spodziewamy się zakończenia przez Investor Płynna Lokata 2018 r. stopą zwrotu w przedziale 2,1‑2,7%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

OPŁATA ZA NABYCIE 0%

Kup Investor Płynna Lokata

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji