Rynek obligacji - tezy inwestycyjne na czwarty kwartał 2019

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Tezy inwestycyjne na czwarty kwartał 2019

  • Globalny rynek obligacji jest obecnie w fazie konsolidacji. Poprzedził ją silny spadek rentowności papierówskarbowych wielu państw rozwiniętych, napędzany oczekiwaniami odnośnie łagodzenia polityki pieniężnejprzez najważniejsze banki centralne na świecie. Oczekiwania te znalazły odzwierciedlenie w podejmowanych decyzjach – Fed we wrześniu po raz drugi obniżył stopy procentowe, a EBC oprócz kolejnej obniżki stopy depozytowej, wznowił program skupu obligacji.
  • Wzrost cen obligacji na rynkach bazowych wspierał zwyżkę również na krajowym rynku długu. Popyt wspierany był tu dodatkowo czynnikami lokalnymi, takimi jak wysoki poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, niewielki deficyt budżetowy planowany w przyszłym roku, jak również łagodny przekaz ze strony Rady Polityki Pieniężnej, marginalizującej znaczenie ostatniego wzrostu inflacji powyżej celu NBP. Relatywnie ograniczona podaż obligacji na rynku pierwotnym w stosunku do chłonności rynku (szczególnie w sektorze bankowym) sprzyjała także obligacjom skarbowym o zmiennym kuponie.
  • W kolejnych miesiącach na nastrojach rynkowych ciążyć może niepewność odnośnie sytuacji krajowego sektora bankowego w kontekście zbliżającego się wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie hipotecznych kredytów walutowych. Niezależnie od orzecznictwa TSUE nie widzimy w krótkim terminie istotnego ryzyka dla całego sektora. Mało prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym banki jednorazowo odpiszą dużą część portfela kredytowego, przy jednoczesnym zamknięciu transakcji finansujących w obcej walucie, co mogłoby negatywnie wpływać na kurs złotego. Proces ten będzie rozłożony na wiele lat, a jego skutki będą bardziej widoczne po stronie polityki dywidendowej i aktywności przy pozyskaniu dodatkowego kapitału w przypadku niektórych banków. W średnim i dłuższym terminie nie powinien natomiast wpływać na rynek obligacji skarbowych.
  • Spodziewamy się utrzymania nieco rozczarowujących danych gospodarczych w kolejnych kwartałach oraz kontynuacji łagodnej retoryki ze strony najważniejszych banków centralnych. W połączeniu z ostatnią korektą cen obligacji, pozwala nam to wejść w ostatni kwartał 2019 r. z pozytywnym nastawieniem do rynku obligacji. Po tak silnym całorocznym przesunięciu w dół rentowności obligacji trudno jednak spodziewać się powtórzenia wyników z pierwszego półrocza. Spodziewamy się stabilizacji rentowności krajowych obligacji skarbowych w pobliżu obecnych poziomów, tzn. obligacji 2-letnich w przedziale 1,45-1,55% oraz 2,0-2,1% w przypadku obligacji 10-letnich.

Investor Oszczędnościowy - cel inwestycyjny subfunduszu na 2019

Celem Subfunduszu jest osiąganie w średnim i długim terminie atrakcyjnego zysku na tle lokat kapitału o niskim ryzyku inwestycyjnym, przy ograniczonej zmienności wyceny rynkowej.

Stopa zwrotu po pierwszych ośmiu miesiącach 2019 r. wyniosła 1,7%.

Biorąc pod uwagę aktualne otoczenie rynkowe, wyniki po trzech kwartałach oraz nasze prognozy spodziewamy
się, przy konstrukcji portfela pozwalającej utrzymać ograniczoną zmienność wyceny, osiągnięcia przez Investor Oszczędnościowy w całym 2018 r. stopy zwrotu mieszącej się w przedziale 2,0-2,1%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

OPŁATA ZA NABYCIE 0%

Kup Investor Oszczędnościowy

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji