Rynek obligacji - tezy inwestycyjne w drugiej połowie 2017

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Tezy inwestycyjne na 2017

  • Najważniejsze gospodarki świata przyspieszają. W szczególności trend ten widoczny jest w strefie euro, w której otoczenie makroekonomiczne jest najlepsze od lat. Nadal w bardzo umiarkowany sposób przekłada się to jednak na wzrost oczekiwań inflacyjnych.
  • Najważniejsze banki centralne szukają sposobów zakończenia prowadzonej przez wiele lat ekspansji monetarnej. Do będącej w cyklu podwyżek stóp procentowych amerykańskiej Rezerwy Federalnej w perspektywie kolejnych lat dołączy EBC, który póki co powoli zmienia swoją komunikację z rynkiem na bardziej jastrzębią.
  • Zmiana nastawienia EBC powinna w kolejnych miesiącach sprzyjać wzrostom rentowności obligacji w strefie euro, niekorzystnie oddziałując także na ceny krajowych papierów skarbowych. W rezultacie wydaje się, że tegoroczny dołek rentowności obligacji skarbowych mamy już prawdopodobnie za sobą.
  • Skala wzrostu rentowności na krajowym rynku nie powinna być duża z racji korzystnych lokalnych uwarunkowań, sprzyjających dalszemu zawężaniu się różnicy rentowności polskich i niemieckich obligacji skarbowych.
  • Dobrej sytuacji gospodarczej i fiskalnej w Polsce sprzyja ograniczony wzrost inflacji, w związku z czym RPP nadal nie będzie spieszyła się z podwyżkami stóp procentowych. Pierwszej podwyżki można się spodziewać dopiero na przełomie 2018 i 2019 r.
  • Spodziewana dalsza poprawa otoczenia makroekonomicznego w drugiej połowie roku oraz spadek ryzyka wprowadzenia nierynkowego mechanizmu przewalutowania kredytów hipotecznych obniża ryzyko kredytowe polskich przedsiębiorstw i banków.
  • Zakładany przez nas rozwój sytuacji na krajowym rynku papierów dłużnych powoduje, że spośród krajowych funduszy dłużnych lepsze rezultaty w drugiej połowie 2017 r. w relacji oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka powinny przynieść fundusze płynnościowe i ochrony kapitału.

Investor Płynna Lokata - cel inwestycyjny subfunduszu na 2017 r.

Celem Subfunduszu jest osiąganie stóp zwrotu wyższych, niż na lokatach bankowych, przy ograniczonej zmienności wyceny rynkowej.

Stopa zwrotu po pierwszych sześciu miesiącach wyniosła 1,63%.

Biorąc pod uwagę aktualne otoczenie rynkowe, solidne wyniki z pierwszego półrocza oraz nasze prognozy, spodziewamy się, przy konstrukcji portfela pozwalającej utrzymać ograniczoną zmienność wyceny, osiągnięcia przez Investor Płynna Lokata w całym 2017 r. stopy zwrotu zbliżonej do ubiegłorocznej, co oznacza w praktyce okolice 2,5%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Postaw na stały dostęp do środków bez utraty zysków

INVESTOR PŁYNNA LOKATA

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT

Chcesz ulokować środki w funduszu pieniężnym? Investor Płynna Lokata realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR PŁYNNA LOKATA

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji