Rynek obligacji - tezy inwestycyjne w drugiej połowie 2018

Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami
Mikołaj Stępniewski, Zarządzający Funduszami

Tezy inwestycyjne na 2018 - aktualizacja

  • Ostatnie letnie tygodnie przyniosły podwyższoną zmienność na polskim rynku obligacji. Pod presją znalazłysię szczególnie obligacje skarbowe o zmiennym kuponie. Wydaje się, że nerwową wyprzedaż mamy za sobąi w warunkach ograniczonych potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa, będących efektem dobrego wykonaniabudżetu, rynek ten powinien być bardziej stabilny w kolejnych miesiącach.
  • Zgodnie z naszymi oczekiwaniami czynniki zewnętrzne stawiały krajowe obligacje długoterminowe pod presją,podczas gdy lokalne zmienne oddziaływały w przeciwnym kierunku. W rezultacie pierwsze trzy kwartały 2018 r.skończyliśmy na całej krzywej dochodowości na mniej więcej zbliżonym poziomie do tego, który obserwowaliśmyna koniec 2017 r. Niska podaż na rynku pierwotnym oraz łagodna retoryka ze strony NBP nadal będą wspieraćkrajowy rynek w ostatnim kwartale. Kluczowy powinien jednak okazać się globalny sentyment do rynku długu.
  • Pomimo wzrostu obaw o eskalację wojen handlowych, globalna gospodarka w ostatnim kwartale 2018 r. będziedalej w fazie ekspansji. Pozwoli to najważniejszym bankom centralnym na kontynuację zaostrzania politykipieniężnej. W warunkach podwyżek stóp procentowych w USA oraz wzrostu kosztów finansowania w dolarzeamerykańskim trudno oczekiwać braku presji na rynki wschodzące, których banki centralne musiały podążaćśladem Fed. Oznacza to możliwość utrzymania się podwyższonej zmienności na emerging markets. Na tym tlepolskie obligacje powinny oferować inwestorom względny spokój.
  • Podtrzymujemy nasze prognozy dotyczące stopniowego wzrostu rentowności obligacji skarbowych w tymroku. Spodziewamy się rentowności 2- oraz 10- letnich obligacji skarbowych na koniec 2018 r. w przedzialeodpowiednio 1,6-1,7% oraz 3,3-3,4%.

Investor Płynna Lokata - cel inwestycyjny subfunduszu na 2018 r.

Celem Subfunduszu jest osiąganie stóp zwrotu wyższych, niż na lokatach bankowych, przy ograniczonej zmienności wyceny rynkowej.

Stopa zwrotu po pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. wyniosła 1,65%.

Biorąc pod uwagę aktualne otoczenie rynkowe, wyniki po trzech kwartałach oraz nasze prognozy spodziewamy
się, przy konstrukcji portfela pozwalającej utrzymać ograniczoną zmienność wyceny, osiągnięcia przez Investor Płynna Lokata w całym 2018 r. stopy zwrotu mieszącej się w przedziale 2,1-2,3%.

Mikołaj Stępniewski
Zarządzający Funduszami

Postaw na stały dostęp do środków bez utraty zysków

INVESTOR PŁYNNA LOKATA

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT

Chcesz ulokować środki w funduszu pieniężnym? Investor Płynna Lokata realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR PŁYNNA LOKATA

Interesują Cię bieżące informacje o rynku obligacji?

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami i prognozami zarządzających funduszami Investors TFI na temat rynku papierów dłużnych.

Komentarze rynku obligacji