Rynek złota w 2019 r. - aktualizacja

  • Historyczna analiza pokazuje, że dla wyceny złota kluczowe są realne oczekiwane stopy procentowe, czyli relacja długoterminowych stóp procentowych i oczekiwanej inflacji. Złoto zyskuje, gdy realne oczekiwane stopy procentowe są ujemne lub spadajądo ujemnych wartości. Traci, gdy realne oczekiwane stopy procentowe rosną lub są wyraźnie dodatnie. Jeśli lokaty lub obligacje skarbowe zapewniają dodatni skorygowany o inflację zwrot z kapitału nie ma powodów, by szukać dla nich alternatywy. I odwrotnie, gdy oczekiwana inflacja przekracza dochodowość lokat, następuje ruch kapitału z aktywów finansowych (w tym walut) w kierunku aktywów trwałych, w tym złota.

  • Polityka najważniejszych banków centralnych oraz oczekiwania inwestorów odnośnie jej kształtowania się w przyszłości spowodowały, że rentowności długoterminowych obligacji skarbowych w USA i strefie euro spadły do poziomu bliskiego zeru lub nawet poniżej.

  • Niskie rynkowe stopy procentowe w połączeniu z wysokim zadłużeniem części państw strefy euro oraz USA (w tym ostatnim przypadku problem wysokiego zadłużenia dotyczy nie tylko sfery budżetowej, ale również prywatnej) powodują, że nawet niewielki nominalny wzrost kosztu pieniądza przekłada się na bardzo znaczący wzrost kosztów odsetkowych.

  • Sytuacja najważniejszych gospodarek powoduje, że zachowanie realnych stóp procentowych powinno wspierać trend wzrostowy kursu złota.

  • Po opuszczeniu przez kurs złota trenu horyzontalnego, w którym poruszał sięod 2013 r., kluczowymi obszarami są poziom 1360 USD/oz, który jest obecnie wsparciem oraz znajdująca się aktualnie pod nim linia trendu poprowadzona po dołkach z końca 2015 r. i września 2018 r. Opór znajduje się dopiero w okolicach podwójnego szczytu z 2011 i 2012 r. w obszarze 1780-1900USD/oz.

  • Tegoroczny wzrost kursu złota przyciągnął na rynek kontraktów terminowych inwestorów o nastawieniu spekulacyjnym. W ciągu ostatnich 12 miesięcy szacunkowa łączna wartość ich zakupów to blisko 40 mld USD, z czego duża część finansowana była z wykorzystaniem dźwigni. Oznacza to, że potencjalnie mogą oni przyczynić się do silniejszej korekty kształtującego się długoterminowego trendu wzrostowego.

Michał Słysz
Investors TFI

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR GOLD OTWARTY

Raporty o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami o rynku złota, które publikujemy już od kilku lat.