Złoto - kruszec ma szansę na wzrost do końca roku

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający funduszami
Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający funduszami

  • Sprzeczne sygnały dotyczące możliwego harmonogramu zacieśniania polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny zaowocowały dużą zmiennością obserwowaną w ostatnich miesiącach na rynku złota.
  • Zasygnalizowana przez Fed w czerwcu możliwość rozpoczęcia ograniczania programu skupu aktywów, w połączeniu z lepszymi danymi płynącymi z amerykańskiego rynku pracy, przełożyła się na wyraźną przecenę kruszcu, jaka miała miejsce między czerwcem, a połową sierpnia.
  • Wyraźny spadek nastrojów amerykańskich konsumentów oraz bardziej gołębia retoryka Jerome Powella podczas sierpniowej konferencji w Jackson Hole poprawiły nastroje inwestorów na rynku złota, które odrobiło znaczną część wcześniejszych strat.
  • Wsparciem dla kruszcu może być też odwrócenie trendu wzrostowego kursu dolara do głównych walut światowych, które jak się wydaje, nastąpiło w drugiej połowie sierpnia wraz ze zmianą retoryki Fed.
  • Podtrzymujemy bazową prognozę ceny złota wyrażoną w poprzednim komentarzu tj. 1900 USD za uncję w perspektywie końca 2021 roku, co odpowiada poziomowi cen kruszcu sprzed czerwcowego posiedzenia Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku Fed.

Okres wakacyjny na rynku złota upłynął głównie pod presją rozpoczęcia kolejnego rozdziału w cyklu polityki monetarnej USA. Czerwcowe posiedzenie Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku Fed (FOMC - odpowiednik krajowej Rady Polityki Pieniężnej) znacząco zmieniło sposób postrzegania przez inwestorów zagadnienia wycofywania przez bank centralny USA wsparcia monetarnego uruchomionego w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię wirusa SARS-CoV-2. Po pierwsze, przewodniczący Rady Gubernatorów Fed Jerome Powell zapowiedział, że Komitet zaczyna rozważać ograniczenie programu skupu aktywów. Po drugie, Fed w opublikowanej projekcji stóp procentowych (FOMC dot plot) wskazał, że członkowie Komitetu skłaniają się w kierunku wzrostu stopy procentowej na rynku międzybankowym do poziomu 0,625 % na koniec 2023 roku, co implikuje najprawdopodobniej dwie podwyżki stóp o 25 punktów bazowych do tego momentu. Temat wycofywania wsparcia monetarnego przeniósł się zatem z pozycji dywagacji rynkowych na pozycję realnie branej pod uwagę przez Fed decyzji. Skróciła się również oczekiwana przez inwestorów perspektywa czasowa podjęcia tej decyzji.

W związku z tymi zmianami inwestorzy na rynku złota stali się bardziej wrażliwi na wszelkie informacje mogące sygnalizować konkretny termin rozpoczęcia i harmonogram zaostrzania polityki monetarnej oraz sposób wykorzystania poszczególnych jej narzędzi w tym procesie. W szczególności zaczęli oni przykładać istotną (i często nadmierną) wagę zarówno do wypowiedzi przedstawicieli Fed, jak i wszelkich odczytów danych makroekonomicznych mogących wpłynąć na stanowisko Fed. Kumulacja tego typu informacji przekładała się na gwałtowne reakcje rynku.

Złoto w okresie wakacyjnym dwukrotnie doświadczyło tego typu "przestrzelonej" reakcji, która z biegiem czasu została w części lub w całości skorygowana. Pierwsza z nich miała miejsce bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia FOMC 16 czerwca br. W jej wyniku cena złota wyrażona w dolarze spadła o około 6%, po czym w ciągu dwóch tygodni odrobiła ponad połowę tego ruchu, powracając do fundamentalnie bardziej uzasadnionego poziomu. Od momentu tego wydarzenia ujawniła się również nietypowa asymetria pomiędzy wrażliwościami realnej stopy procentowej i złota, która doprowadziła przejściowo do obniżenia się istotności korelacji pomiędzy tymi dwoma rynkami.

Źródło: Bloomberg
Źródło: Bloomberg

Druga sytuacja przereagowania miała miejsce pomiędzy 6 i 9 sierpnia 2021 r., kiedy to złoto straciło na wartości łącznie również około 6%, spadając w ciągu dnia nawet poniżej 1700 dolarów za uncję. Ruch ten wywołany był właśnie kumulacją nowych informacji na rynku mogących świadczyć o możliwości jeszcze szybszego rozpoczęcia przez Fed ograniczania programu skupu aktywów niż wcześniej oczekiwany. 5 i 6 sierpnia 2021 r. napłynęły bowiem bardzo dobre odczyty z amerykańskiego rynku pracy, w tym niższa od konsensusu stopa bezrobocia na poziomie 5,4% oraz najwyższy od roku i również wyższy od oczekiwań przyrost liczby pracowników w sektorach nierolniczych (943 000). W kontekście tych danych pojawiły się też następnie bardzo jastrzębie komentarze ze strony przedstawicieli Fed. Na to nałożył się dzień świąteczny w Japonii i Singapurze, co przełożyło się na niższą płynność w pierwszych godzinach handlu 9 sierpnia br. Przy dużej presji strony podażowej cena złota przejściowo bardzo gwałtownie spadła, notując swoisty flash crash. Do końca sierpnia cena kruszcu wyrażona w dolarach praktycznie powróciła jednak do poziomu, na którym znajdowała się przed 6 sierpnia 2021 r.

Od lokalnego dołka z 10 sierpnia dolarowa wartość kruszcu wzrosła do końca miesiąca o 5,3%, do poziomu 1814,85 USD za uncję. Wzrost ten można częściowo przypisać wspomnianemu odreagowaniu po flash crashu z 6 i 9 sierpnia oraz powrotowi ceny złota do długookresowej relacji z realnymi stopami procentowymi. Z drugiej strony kruszec cały czas silnie reaguje na pojawiające się dane makroekonomiczne, głównie z USA, a te w ostatnich trzech tygodniach nie miały już tak jednoznacznie pozytywnego wydźwięku dla perspektyw wzrostu gospodarczego, a zatem i dla przyszłości amerykańskiego rynku pracy. Lipcowy odczyt sprzedaży detalicznej na poziomie -1,1% miesiąc do miesiąca był istotnie niższy od konsensusu (-0,3%), natomiast opublikowana 13 sierpnia 2021 r. wartość indeksu nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan na poziomie 70,2 była najniższa od grudnia 2011 r. Wyrażone w tym indeksie obawy konsumentów wiążą się w dużej mierze z dynamicznie przyrastającą liczbą przypadków zarażenia wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2 w USA sięgającej ponad 250 000 przypadków dziennie. W tym kontekście również narracja płynąca z FED przybrała bardziej gołębi charakter, co można było zaobserwować między innymi podczas wystąpienia Jerome Powella na (tym razem wirtualnej) konferencji w Jackson Hole. Podkreślił on, że rynek pracy ma przed sobą jeszcze długą drogę, żeby powrócić do poziomów zatrudnienia sprzed pandemii oraz, że przedwczesne zacieśnienie polityki monetarnej niesie ze sobą większe ryzyka niż odłożenie tego procesu w czasie. Takim stanowiskiem FED efektywnie cofa kwestię rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp w kierunku sytuacji sprzed 16 czerwca 2021 r. i tym samym stwarza szansę do jeszcze pełniejszego powrotu ceny złota w rejon sprzed czerwcowego posiedzenia FOCM.

Wsparciem dla kruszcu może być też odwrócenie trendu wzrostowego kursu dolara do głównych walut światowych, które jak się wydaje, nastąpiło w drugiej połowie sierpnia wraz ze zmianą retoryki Fed, bowiem ceny złota i wartość indeksu dolarowego są od dwóch miesięcy bardzo silnie i stabilnie ujemnie skorelowane. Największym ryzykiem dla realizacji tego scenariusza może być kolejny zwrot w postrzeganiu przez rynek komunikatów płynących z Fed i sposobu interpretacji danych makroekonomicznych. Wyższy wzrost cen kruszcu jest możliwy, ale wydaje się, że aby stało się to realne, oprócz obaw o wzrost gospodarczy, potencjalnie hamujących podwyżki stóp nominalnych, musiałyby również powrócić obawy o dalszy wzrost inflacji. Tymczasem dynamika bieżących odczytów inflacyjnych wyhamowała, a oczekiwania inflacyjne w perspektywie kolejnych 10 lat od czerwca zakotwiczyły się w przedziale od 2,2% do 2,4%. Dlatego też podtrzymujemy bazową prognozę ceny złota wyrażoną w poprzednim komentarzu tj. 1900 USD za uncję w perspektywie końca 2021 roku, co odpowiada poziomowi cen kruszcu sprzed czerwcowego posiedzenia Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku Fed.

Źródło: Bloomberg
Źródło: Bloomberg

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający funduszami

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

ZAINWESTUJ W INVESTOR GOLD OTWARTY

Raport o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami.

Więcej