Złoto ma szansę zabłysnąć

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający funduszami
Maciej Kołodziejczyk Zarządzający funduszami

  • Eskalacja kryzysu rosyjsko-ukraińskiego spowodowała wzrost ryzyka geopolitycznego na świecie. W sytuacjach szeroko rozumianych kryzysów złoto historycznie było lokatą o średnio najlepszej stopie zwrotu wśród wszystkich podstawowych klas aktywów. Z tego też względu ostatnie dni przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania kruszcem. Na ile czynnik ten będzie dalej wsparciem dla cen kruszcu w przyszłości zależeć będzie od skali działań militarnych, charakteru i stanowczości reakcji międzynarodowej oraz tego czy trwale zmieni on postrzeganie poziomu bezpieczeństwa w Europie i na świecie.

  • W 2021 roku wśród uczestników rynku panowało przekonanie o przejściowości problemu wzrostu cen i optymizm co do rychłego powrotu systemu gospodarczego na dawne, przedpandemiczne tory. Brak rzeczywistej obawy przed długotrwałą utratą siły nabywczej i niestabilnością makroekonomiczną, nie pozwolił złotu zabłysnąć. Optymizm rynkowy, co do bliskiego końca problemu inflacji powoli jednak przemija.

  • Utrzymanie przez dłuższy czas ujemnych realnych stóp procentowych w USA może okazać się jedynym narzędziem umożliwiającym powrót współczynników zadłużenia rządowego do poziomów gwarantujących bezpieczeństwo finansów publicznych. Może to przyspieszyć wzrost oczekiwań inflacyjnych. Taki scenariusz dodatkowo stawia w relatywnie niekorzystnej pozycji perspektywy inwestycji w amerykańskie długoterminowe obligacje skarbowe, stanowiące podstawową alternatywę dla złota wśród aktywów służących przechowywaniu siły nabywczej.Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Opracowany został przez Investors TFI S.A. w związku z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Materiał oraz zawarte w nim prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, w tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych ani oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym/Prospektem Emisyjnym funduszu, zawierającym szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. W/w Prospekty Informacyjne/Prospekty Emisyjne dostępne są w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie www.investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym/Prospekcie Emisyjnym funduszu. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych lub konwersji jednostek uczestnictwa. Wartość certyfikatów/jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa/certyfikaty inwestycyjne funduszy obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2012361 z późn. zm.).

Data sporządzenia materiału: 14.02.20212 r.