Złoto - otoczenie korzystne dla złota

Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający funduszami
Maciej Kołodziejczyk, Zarządzający funduszami

  • Dwa ostatnie miesiące przyniosły 12-procentowy wzrost kursu złota dając nadzieję na zakończenie trwającej od sierpnia ubiegłego roku korekty.

  • Oczekujemy, że zapoczątkowane w kwietniu odbicie ceny złota będzie kontynuowanew średnim terminie. Na rynek kruszcu powoli wraca pozytywny sentyment inwestorów.
  • Obecne otoczenie makroekonomiczne jest wyjątkowo korzystne dla potencjału wzrostowego ceny złota i stan ten prawdopodobnie nie zmieni się w długim horyzoncie czasowym.
Zarówno kwiecień, jak i maj 2021 roku były dla złota bardzo pozytywne – cena kruszcu wyrażona w dolarach wzrosła w tym czasie o 12%. Kurs powrócił powyżej 50-tygodniowej średniej kroczącej i wydaje się, że mamy do czynienia z końcem trwającej od sierpnia 2020 roku korekty oraz powrotem do długoterminowego trendu wzrostowego, który rozpoczął się w 2018 roku i jest solidnie osadzony w przesłankach fundamentalnych, szczególnie natury monetarnej.

Źródło: Bloomberg
Źródło: Bloomberg

Bieżące odbicie ceny złota należy wiązać między innymi z wyhamowaniem wzrostu nominalnej rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA, będących alternatywą dla inwestycji w kruszec. Od końca marca do końca maja spadły one z poziomu 1,74% do 1,60%, kończąc trwający od sierpnia 2020 roku silnie ujemnie skorelowany ze złotem ruch z poziomu 0,51%. Ostatnie dwa miesiące przyniosły też wzrost oczekiwań inflacyjnych w USA w perspektywie 10 lat, z poziomu 2,37% do 2,45%, wzmacniany najwyższymi od ponad dekady odczytami bieżącej inflacji (4,2% rok do roku). Oba te zjawiska przełożyły się na spadek 10-letnich realnych stóp procentowych w USA do poziomu minus 0,85%, zwiększając istotnie atrakcyjność złota jako lokaty kapitału.

Źródło: Bloomberg
Źródło: Bloomberg

Wsparciem dla ceny złota było również osłabienie wartości dolara amerykańskiego (US Dollar Index: -3,65%), dzięki któremu wzmocnił się popyt na złoto wśród uczestników rynku inwestujących w walutach innych niż dolar amerykański. Pozytywną przesłanką mogła być też prawie 38-proc. przecena Bitcoina, który przez część inwestorów traktowany jest jako alternatywny dla kruszcu składnik aktywów służący przechowywaniu wartości. Ta funkcja kruszcu staje się szczególnie istotna w aktualnie obserwowanych okolicznościach odchodzenia realizowanej w najważniejszych gospodarkach świata polityki monetarnej od utrwalonych przez lata paradygmatów stabilności siły nabywczej ich walut fiducjarnych.

Oczekujemy, że zapoczątkowane w kwietniu odbicie ceny złota będzie kontynuowane w średnim terminie. Na rynek kruszcu powoli wraca pozytywny sentyment inwestorów. Z danych publikowanych przez Światową Radę Złota wynika, że maj będzie prawdopodobnie pierwszym od października 2020 roku miesiącem z istotnym (powyżej 1 mld USD) napływem netto w skali świata do ETF-ów inwestujących w złoto. Pozytywne sygnały płyną również z rynku COMEX, na którym liczba długich pozycji spekulacyjnych netto w kontraktach terminowych na złoto wzrosła od marcowego lokalnego dołka o ponad 27%. Dalej jednak daleko jej do średniego poziomu z ostatniego roku, co stwarza potencjał do dalszego wzrostu zainteresowania inwestycjami w kruszec. Istotnym wydarzeniem najbliższych dni, które może wpłynąć na rozwój sytuacji na rynku złota, będzie zaplanowane na 16 czerwca posiedzenie Fed. Oczekujemy utrzymania w komunikacie po posiedzeniu narracji o przejściowości bieżących wysokich odczytów inflacji, co nie powinno istotnie wpłynąć na zmianę dynamiki nominalnych stóp procentowych i oczekiwań inflacyjnych w USA.

W perspektywie długoterminowej nasze spojrzenie na złoto nie zmieniło się. Stoimy cały czas na stanowisku, że obecne otoczenie makroekonomiczne jest wyjątkowo korzystne dla potencjału wzrostowego ceny złota i stan ten prawdopodobnie nie zmieni się w długim horyzoncie czasowym. Wzrost podaży pieniądza w głównych gospodarkach światowych, ograniczony poziomem zadłużenia potencjał normalizacji poziomu nominalnych stóp procentowych, wysokie odczyty inflacji, wysokie oczekiwania inflacyjne, jak również relatywna słabość dolara, stawiają złoto w unikalnej pozycji aktywa, które powinno w naszej opinii stać się trwałym elementem każdego portfela inwestycyjnego nastawionego na generowanie dodatnich absolutnych stóp zwrotu.

Maciej Kołodziejczyk
Zarządzający funduszami

Wykorzystaj zalety najstarszej inwestycji świata

INVESTOR GOLD OTWARTY

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu złota? Investor Gold Otwarty realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

ZAINWESTUJ W INVESTOR GOLD OTWARTY

Raport o rynku złota

Chcesz dowiedzieć się więcej jak efektywnie inwestować na rynku złota, kiedy nadchodzi rynek byka, a kiedy rynek niedźwiedzia? Zapoznaj się z bieżącymi komentarzami rynkowymi ekspertów i przekrojowymi raportami.

Więcej