Aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Uprzejmie informujemy, że 15 października 2020 roku nastąpiła aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Aktualizacja dotyczy wejścia w życie zmian Statutu Investor Parasol SFIO, ogłoszonych w dniu 15 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol SFIO z dnia 15.07.2020 r. (wejście w życie 15.10.2020 r.)

Pozostałe zmiany w Prospektach dotyczą: 

1. Aktualizacji rozdziału IIIA. „Dane o subfunduszu Investor Oszczędnościowy” zmienia się podrozdział IIIA.14. „Określenie profilu Inwestora” - Investor Parasol FIO.

2. Aktualizacji rozdziału IIIE. „Dane o subfunduszu Investor Dochodowy”, zmienia się podrozdział IIIE.14. „Określenie profilu Inwestora” - Investor Parasol SFIO.

3. Atualizacji rozdziału V.2. „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” - Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO.

4. Aktualizacji załącznika VII.2. Statut Funduszu - Investor Parasol SFIO.

Szczegółowy wykaz zmian w Prospektach znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne funduszy Investors zostały opublikowane na stronie investors.pl