Aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Uprzejmie informujemy, że lipca 2017 roku została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Aktualizacja dotyczy wejścia w życie zmian Statutu Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO, ogłoszonych w dniu 31 marca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach w Statutach z dnia 31.03.2017 r. (wejście w życie 01.07.2017 r.) 

Zmiany w Prospekcie dotyczą:

1. Aktualizacji rozdz. II.7.2. Imiona i nazwiska członków rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego.

2. Aktualizacji rozdz. II.9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem

3. Aktualizacji rozdz.V.1. Dane o Agencie Transferowym.

4. Aktualizacji rozdziału VII.2. "Statut Funduszu". 

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO zostały opublikowane na stronie investors.pl