Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2007 r. została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.
Aktualizacja dotyczy zmian benchmarków w niżej wymienionych funduszach:

Nazwa Funduszu Nowy benchmark
DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 100% - 3 miesięczna stawka WIBID minus stopa rezerwy obowiązkowej minus max stopa wynagrodzenia za zarządzanie w Funduszu
DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego 100% - 1 miesięczna stawka WIBID minus stopa rezerwy obowiązkowej minus max stopa wynagrodzenia za zarządzanie w Funduszu
DWS Polska FIO Konwergencji 100% - indeks Commerzbank PGBI obliczany i publikowany przez Commerzbank Capital Markets
 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2007 r. uległy również zmianie aktualnie pobierane stawki Wynagrodzenia Towarzystwa w niżej wymienionych funduszach:

Nazwa Funduszu Kategoria jednostek uczestnictwa Wynagrodzenie Towarzystwa
DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych A 1,25%
DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych I 1,10%
DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych P 1,00%
DWS Polska FIO USD Obligacji A 0,90%
DWS Polska FIO Konwergencji A 1,50%