Aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy DWS Polska

Uprzejmie informujemy, że 1 marca 2006 r. zostały dokonane zmiany w Prospektach Informacyjnych Funduszy DWS Polska. Aktualizacja dotyczy zakresu świadczonych usług przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusze jednostek uczestnictwa. Dodatkowo Skróty Prospektów Informacyjnych: DWS Polska FIO Konwergencji, DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego i DWS Polska FIO USD Obligacji zostały uzupełnione o informacje dotyczące nowych Dystrybutorów wymienionych Funduszy.