Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Uprzejmie informujemy, że 26 października 2017 roku nastąpiła aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Aktualizacja dotyczy wejścia w życie zmian Statutu Investor Parasol SFIO, ogłoszonych w dniu 26 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol SFIO z dnia 26.07.2017 r. (wejście w życie 26.10.2017 r.) 

Zmiany w Prospekcie dotyczą:

1. Aktualizacji rozdziału IIIF.12.1. "Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje swoje Aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy".

2. Aktualizacji rozdziału II.7.3. "Imiona i nazwiska osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami"

3. Aktualizacji rozdziału V. "Dane o podmiotach obsługujących Fundusz"

4. Aktualizacji rozdziału VII.2. "Statut Funduszu". 

Zaktualizowany Prospekt Informacyjny Investor Parasol SFIO został opublikowany na stronie investors.pl