Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2018 roku nastąpiła aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Aktualizacja dotyczy wejścia w życie zmian Statutu Investor Parasol SFIO, ogłoszonych w dniu 30 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol SFIO z dnia 30.11.2017 r. (wejście w życie 28.02.2018 r.) 

Zmiany w Prospekcie dotyczą:

1. Aktualizacji rozdziału IIIP.13.1.1. "Ryzyko rynkowe".

2. Aktualizacji rozdziału IIIP.13.1.1. "Ryzyko walutowe".

3. Aktualizacji rozdziału IIIP.16.4. "Opłata zmienna, będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości Aktywów netto Subfundusz".

4. Aktualizacji rozdziału IIIP.16.5.1. "Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem".

5. Aktualizacji rozdziału VII.2. "Statut Funduszu". 

Zaktualizowany Prospekt Informacyjny Investor Parasol SFIO został opublikowany na stronie investors.pl