Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Uprzejmie informujemy, że 7 grudnia 2016 roku nastąpiła aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Aktualizacja dotyczy wejścia w życie zmian Statutu Investor Parasol SFIO, ogłoszonych w dniu 7 września 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol SFIO z dnia 07.09.2016 r. (wejście w życie 07.12.2016 r.) 

Zmiany w Prospekcie dotyczą aktualizacji rozdziału IIID.12.1. Wskazanie głównych kategorii lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu. 

Zaktualizowany Prospekt Informacyjny Investor Parasol FIO został opublikowany na stronie investors.pl