Informacja o błędnej wycenie jednostek uczetstnictwa Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w Dniu Wyceny 3 stycznia roku wystąpiło zdarzenie błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU) subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach funduszu Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 

W wyniku przeprowadzonej korekty wyceny wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek ustalona na dzień 3 stycznia 2017 roku uległa zmianie. W tabeli poniżej ujęto błędną oraz prawidłową WANJU na Dzień Wyceny 3 stycznia 2017 roku:

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Data wyceny

Błędna wycena WANJU

Prawidłowa wycena WANJU

03.01.2017

48,54 PLN

48,51 PLN


Jednocześnie informujemy, iż wszystkie zlecenia złożone na dzień wyceny 3 stycznia 2017  roku zostaną przetworzone według prawidłowej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek.