Informacja o zmianach w Regulaminie składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Investors TFI S.A.

Investors TFI S.A. informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) oraz zmian w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348 z późn. zm.), dokonało stosownej zmiany w „Regulaminie składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Investors TFI S.A.”, dostosowując postanowienia Regulaminu do zmienionych przepisów prawa.

Wprowadzone zmiany:

1. §13 ust. 5 pkt 2) Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu:

„2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, wraz ze wskazaniem czy w danym przypadku instytucja wyraża zgodę na takie postępowanie”,

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, wraz ze wskazaniem czy w danym przypadku instytucja wyraża zgodę na takie postępowanie (zamieszczając oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich),”;

2. §16 ust. 2 Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Akceptowaną przez Towarzystwo formą pozasądowego rozpatrywania sporów jest postępowanie przez Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.”

otrzymuje nowe, następując brzmienie:

„2. Formą pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, do korzystania z której zobowiązane jest Towarzystwo, jest pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego prowadzone przez Rzecznika Finansowego, strona internetowa Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl.”.

Aktualny Regulamin znajdą Państwo na stronie investors.pl