Investor Absolute Retrun FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 05/2017 z dnia 04/042017

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2017 r., Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. z 2016 poz. 1986 z późn. zm.) oraz art. 4 Statutu Funduszu, zwołał na dzień 26 kwietnia 2017 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Zgromadzenie Inwestorów Investor Absolute Return FIZ na dzień 26 kwietnia 2017 r., na godzinę 10:15, w Warszawie, w budynku Zebra Tower przy ulicy Mokotowskiej 1, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.      Powzięcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., wraz z uzasadnieniem.

5.      Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Towarzystwo dokonuje blokady

Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Blokada dokonywana jest w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.