Investor Absolute Return FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

W pierwszym kwartale 2017 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ wzrosła o 2,80% i na dzień 31 marca 2017 roku wyniosła 12 287,84 PLN.

W pierwszych trzech miesiącach nowego roku większość rynków akcji w krajach rozwiniętych, od Europy po USA, kontynuowała dobrą passę rozpoczętą w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Giełda we Frankfurcie zyskała ponad 7%, czyli nieco więcej niż amerykański S&P500 (5%), jednak mniej niż liderzy, do których można zaliczyć wskaźniki grupujące spółki z Madrytu (+12%), czy firmy technologiczne notowane na Wall Street (Nasdaq 100 +12%). Jedynie japońska giełda wyłamała się z tego schematu, gdyż indeks Nikkei praktycznie nie zmienił wartości. Pierwsze trzy miesiące roku przyniosły też mocną zwyżkę na rynkach wschodzących (szczególnie azjatyckich), których indeks zyskał 11%. Pomimo wyraźnego odbicia w inflacji oraz kolejnej podwyżki stóp przez FED, waluta Stanów Zjednoczonych osłabiała się do wielu walut rynków wschodzących, a ceny długoterminowych obligacji odreagowały. W rezultacie rynki wschodzące ponownie stały się obiektem zainteresowania inwestorów giełdowych. Tę poprawę sentymentu, obok giełd w Indiach, czy Korei, zdołała wykorzystać także polska giełda – WIG20 wzrósł prawie 12%, a mniejsze i średnie spółki zanotowały jeszcze solidniejsze stopy zwrotu (sWIG80 +14,9%, a mWIG40 +12,5%).

Niewątpliwym wsparciem dla wyraźnych wzrostów indeksów giełdowych w pierwszym kwartale 2017 roku były dane napływające z gospodarek z całego świata, pokazujące jedną i tą samą tendencję – wyraźne ożywienie w przemyśle oraz siłę usług i konsumpcji. Przyrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń, które do niedawna były domeną amerykańskiej gospodarki, zaczynają być widoczne również w innych krajach i regionach. Wyższy wzrost gospodarczy w Chinach wraz z popytem ze strony USA i Europy, pozwolił wielu gospodarkom, także wschodzącym, zanotować wyraźną poprawę w działalności gospodarczej. Po raz pierwszy od dwóch lat globalna wymiana handlowa zaczęła nabierać tempa. W rezultacie inwestorzy oczekują w tym roku zdecydowanej poprawy zysków w przedsiębiorstwach, po dłuższym okresie stabilizacji. Dzięki odbiciu cen surowców nastąpiło wzmocnienie sektora wydobywczego i energetycznego, z kolei wzrost rynkowych stóp procentowych pod koniec ubiegłego roku oraz nasilenie się obaw inflacyjnych ożywiły branżę finansową na całym świecie.            

Na razie nie ma sygnałów świadczących o możliwej zmianie pozytywnego scenariusza dla światowej gospodarki. Pozostaje ona wyraźnie we wzrostowej fazie cyklu. Trudno rozstrzygnąć jak długo może ona potrwać tym razem, jednak w perspektywie najbliższych miesięcy globalna hossa powinna wciąż otrzymywać solidne wsparcie ze strony fundamentów. Dlatego nasze nastawienie do rynków akcji pozostaje pozytywne, nawet jeśli w drugim kwartale można oczekiwać nieco większej niż w pierwszym zmienności na rynkach. W przypadku warszawskiego parkietu widoczny od początku roku napływ środków do funduszy inwestujących na rynku akcji, może świadczyć o dalszym potencjale do wzrostu krajowych indeksów, szczególnie w segmencie mniejszych i średnich spółek.

W pierwszym kwartale 2017 roku, podobnie jak w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, portfela Funduszu składał się z kilku części.  Ważnym składnikiem były transakcje typu long/short  zawierane w większości na spółkach z WIG30 oraz pojedynczych spółkach notowanych na giełdach zagranicznych. Równie istotną część portfela stanowiły długie pozycje zajmowane w wybrane akcjach polskich dużych i średnich spółek oraz  (w mniejszym stopniu) firm notowanych na zagranicznych giełdach. Okresowo zawierane były transakcje typu market neutral na zagranicznych indeksach giełdowych, zarówno w USA , jak i Europie, które miały na celu wykorzystywanie trendów w sile relatywnej między różnymi sektorami tego samego rynku lub między różnymi rynkami akcji. Poza tym w skład portfela wchodziły fundusze ETF oraz kontrakty terminowe na zagraniczne oraz polskie indeksy, nabywane w ramach innych strategii dopuszczających niezabezpieczone pozycji długie i krótkie. W ramach stosowanych strategii w fundusz angażował się również na rynku surowców, szczególnie na rynku złota. Fundusz posiadał także zaangażowanie w instrumenty dłużne, zarówno korporacyjne, jak i skarbowe. Na wynik pierwszego kwartału 2016 roku największy, pozytywny wpływ wywarły długie pozycje utrzymywane w polskich spółkach, zarówno większych, jak i średnich oraz długie pozycje w kontraktach terminowych na krajowe i zagraniczne indeksy. Większość strategii typu long/short również pozytywnie przełożyła się na wynik funduszu.

Srategia Investor Absolute Return FIZ

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu konstrukcja portfela zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Wykorzystują one zarówno zmiany w sile względnej poszczególnych spółek w ramach sektora, segmentu rynku lub w stosunku do indeksu, jak i kształtowanie się trendów giełdowych. Dodatkowo polityka inwestycyjna Funduszu opiera się na dywersyfikacji produktowej (akcje, obligacje, metale szlachetne, surowce) i geograficznej.