Investor Absolute Return FIZ - Komentarz I kwartał 2015

W pierwszym kwartale 2015 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ wzrosła o 3,6%. W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:


 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012

-

-

-

-

0,0%

0,6%

2,1%

3,0%

1,6%

3,5%

2,2%

-0,7%

2013

2,1%

-1,4%

-2,5%

1,0%

3,4%

0,6%

-0,6%

2,8%

-0,2%

2,3%

-0,7%

0,2%

2014

0,9%

1,8%

0,2%

0,0%

-1,1%

2,9%

-0,1%

-1,3%

0,5%

1,4%

0,6%

-0,5%

2015

2,8%

-0,1%

0,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z końcem kwietnia miną trzy lata działalności Funduszu. Jest to dobry moment na podsumowanie historycznych wyników. Jak podkreślamy przy każdej okazji, w Funduszu staramy się zrealizować dwa główne cele. Po pierwsze, chcemy osiągać jak najwyższą dodatnią stopę zwrotu niezależnie od tego czy na głównych rynkach finansowych panuje akurat hossa czy bessa. Po drugie – co jest nawet bardziej istotnym celem – chronimy kapitał przed ryzykiem dużych strat.

 Od początku działalności Funduszu wartość certyfikatu inwestycyjnego wzrosła o 31,7%, co daje średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 10%. Naszym inwestorom zalecamy przynajmniej roczny horyzont inwestycyjny. W ciągu ostatnich trzech lat najgorsza 12-miesięczna stopa zwrotu Funduszu wyniosła 4,8%, a najlepsza 15,8%.

Drugi cel – ochronę kapitału – mierzymy przede wszystkim zmiennością miesięcznych stóp zwrotu (im niższa zmienność tym niższe ryzyko). Wskaźnik zmienności Funduszu wynosi 5,3%, a efektem jego niskiej wartości jest m.in. to, że przez ostatnie dwa lata wartość certyfikatu w żadnym miesiącu nie spadła o więcej niż 1,3%. Aby ocenić efektywność zarządzania funduszem absolutnej stopy zwrotu patrzy się na stosunek średniorocznej stopy zwrotu do zmienności. Dla Funduszu Investor Absolute Return FIZ wskaźnik ten wynosi 1,9. Dla porównania - dla indeksu akcji WIG20 wskaźnik ten wynosi 0,5.

Dobrą miarą ryzyka funduszy i indeksów jest także „drawdown”, który pokazuje maksymalną stratę jaka dany fundusz/indeks kiedykolwiek zanotował. W przypadku indeksu WIG20 było to -17,2% i musiało upłynąć 6 miesięcy zanim indeks zaczął odrabiać straty. Dla Funduszu Investor Absolute Return FIZ maksymalny „drawdown” wyniósł zaledwie -3,9% i trwał 2 miesiące.

W pierwszym kwartale 2015 roku największy wpływ na wynik Investor Absolute Return FIZ miały ekspozycja na akcje i metale szlachetne oraz pozycje zabezpieczające Fundusz przed spadkami. Portfel akcji budowaliśmy przede wszystkim na rynkach Europy Zachodniej i Środkowej. Dobre wyniki przyniosły tu szczególnie akcje portugalskie oraz spread pomiędzy węgierskim a polskim bankiem. Głównym powodem kupna banku węgierskiego i jednoczesnej krótkiej sprzedaży papierów banku polskiego była znacząca różnica w ich wycenie – węgierska spółka była notowana z wysokim dyskontem do polskiej.

W najbliższych miesiącach zamierzamy kontynuować strategię polegającą na jednoczesnym zajmowaniu zarówno długich jak i krótkich pozycji. Krótkie pozycje nadal będą skoncentrowane na amerykańskich indeksach, instrumentach pochodnych oraz na akcjach spółek z sektorów, w których zaobserwujemy największą presję na zyski. Natomiast „długa” część portfela będzie nastawiona na szukanie zysków pośród spółek notowanych na rynkach europejskich oraz w coraz większym stopniu na wybranych rynkach wschodzących. Jednym z obszarów, który prezentuje atrakcyjne możliwości inwestycyjne są sektory powiązane z transportem oraz przechowywaniem ropy naftowej. W związku z tym, że kontrakty terminowe na dostawę ropy naftowej w przyszłości są notowane dużo wyżej niż obecna cena rynkowa, znacząco wzrosły stawki czarterowe tankowców, co powoduje także wzrost zamówień na dostawę nowych statków – korzystają na tym m.in. firmy czarterujące tankowce, a także stocznie.

Strategia Investor Absolute Return FIZ

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu konstrukcja portfela zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak i krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Szukamy przede wszystkim atrakcyjnych tematów inwestycyjnych. Mogą to być wyselekcjonowane spółki, w których zachodzą strukturalne zmiany, a także sektory, kraje lub surowce, dla których udało nam się zidentyfikować czynniki makro zmieniające obraz inwestycyjny.

Maciej Wojtal
Zarządzający Funduszami