Investor Absolute Return FIZ - Komentarz I kwartał 2016

W pierwszym kwartale 2016 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ spadła o 3,3%.

Stopa zwrotu liczona od początku działalności wynosi 17%. W tym samym okresie indeks akcji rynków rozwiniętych MSCI World wzrósł o 27%, a indeks akcji rynków wschodzących MSCI Emerging Markets spadł o 18%. W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012

-

-

-

-

0,0%

0,6%

2,1%

3,0%

1,6%

3,5%

2,2%

-0,7%

2013

2,1%

-1,4%

-2,5%

1,0%

3,4%

0,6%

-0,6%

2,8%

-0,2%

2,3%

-0,7%

0,2%

2014

0,9%

1,8%

0,2%

0,0%

-1,1%

2,9%

-0,1%

-1,3%

0,5%

1,4%

0,6%

-0,5%

2015

2,8%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,7%

-2,1%

0,0%

-2,6%

-0,5%

0,9%

-1,5%

-1,6%

2016

-3,5%

0,5%

-0,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz rozpoczął bieżący rok z portfelem składającym się z wybranych europejskich i amerykańskich obligacji korporacyjnych, metali szlachetnych oraz spółek z sektora wydobywczego i transportu ropy naftowej. Strata w styczniu mniej więcej po równo wynika z każdej z tych grup.

Spadki cen amerykańskich obligacji korporacyjnych w czwartym kwartale 2015 roku obniżyły ich wyceny w stosunku do obligacji rządowych do poziomu najniższego od 2009 roku. Problemy finansowe spółek były skoncentrowane w sektorach związanych z wydobyciem ropy naftowej. Jednak umorzenia w funduszach obligacyjnych spowodowały wyprzedaż papierów niezależnie od ich jakości ani sektora, w którym się znajdują. Była to okazja do selektywnych zakupów, dlatego Fundusz zaczął budować ekspozycję na przecenione obligacje korporacyjne pod koniec zeszłego roku. Zdecydowaliśmy się zainwestować także w akcje spółek transportujących ropę naftową, ponieważ tak jak rok wcześniej, gwałtowny spadek cen ropy naftowej spowodował stromy kształt krzywej kontraktów terminowych (contango), co podnosi stawki czarterów i bezpośrednio wpływa na zyskowność firm transportowych. Fundusz posiadał również ekspozycję na spółki wydobywające złoto, ponieważ uważamy, że zmienność rynków finansowych i słabsza światowa gospodarka mogą spowodować złagodzenie cyklu podwyżek stóp procentowych w USA, co by pozytywnie wpłynęło na ceny metali szlachetnych.

Jednym z podstawowych sposobów ograniczania ryzyka Funduszu jest dywersyfikacja portfela oraz dyscyplina w zamykaniu nierentownych pozycji. Jednak gwałtowna wyprzedaż indeksu S&P500, który w ciągu pierwszych 5 dni stycznia tracił 6%, a po 12 dniach tracił nawet 11%, spowodowała jeszcze bardziej gwałtowne ruchy na sektorach, co do których oczekiwaliśmy, że będą zachowywać się lepiej niż indeks. To dotyczy m.in. naszej ekspozycji na sektor tankowców, która zdążyła wygenerować stratę zanim została zamknięta. Podobnie zachowały się spółki wydobywające złoto, które w trakcie stycznia spadały nawet 15%, mimo że przez większość czasu są ujemne skorelowane z szerokim rynkiem akcji. W związku z gwałtownymi zmianami cen Fundusz został zmuszony, żeby zamknąć większość pozycji w połowie stycznia.

Od połowy stycznia Fundusz miał długą pozycję na złocie oraz niewielką ekspozycję na akcje w USA. Pozycja na złocie jest z założenia średnioterminowa, natomiast ekspozycja na akcje miała założony niewielki margines ryzyka i podczas kontynuacji spadków na początku lutego została zamknięta. Wybrane obligacje korporacyjne zamierzamy trzymać długoterminowo. Portfel Funduszu jest ustawiony tak, aby ryzyko – mierzone zmiennością miesięcznych stóp zwrotu – było przynajmniej dwukrotnie niższe niż na rynku akcji. Mimo wzrostu zmienności Funduszu w ostatnim okresie, jest ona cały czas dużo niższa niż na rynku akcji.

Jednym z najważniejszych czynników kształtujących obraz rynków finansowych pozostaną ceny ropy naftowej. Na drastyczne zmiany cen najpierw reagują ci, którzy ponieśli z ich powodu stratę. Tak się stało z producentami ropy naftowej, którzy – aby przetrwać – musieli bezzwłocznie zrestrukturyzować koszty i dostosować produkcję do nowych cen. Efektem tych działań było wstrzymanie inwestycji, co osłabiło dynamikę całej gospodarki USA, ponieważ branża paliwowa odgrywa w niej znaczącą rolę. Jednak tania energia to w długim terminie świetna wiadomość dla każdej gospodarki. Korzystają konsumenci, którzy dzięki niższym rachunkom za paliwo zwiększają siłę nabywczą i mogą zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inne cele. Korzystają także wszystkie energochłonne sektory gospodarki. Jest szansa, że w tym roku zaczniemy już obserwować ten pozytywny wpływ taniej ropy. Zyskać na tym powinno także wiele krajów rozwijających się, w których dzięki taniejącej ropie spada inflacja, co umożliwia obniżanie stóp procentowych i sprawia, że warto inwestować w obligacje rządowe. Dodatkowo rządy wielu państw wykorzystują okazję, żeby wycofać się z subsydiów paliwowych, co poprawia sytuację fiskalną tych państw. Poprawiają się także terms of trade (warunki wymiany handlowej) krajów importujących ropę, co przekłada się na umacnianie lokalnych walut.

Utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej będą jednak miały także negatywny wpływ na gospodarkę. W USA należy się spodziewać w ciągu najbliższych 2 lat nie tylko konsekwentnego zmniejszania inwestycji w wydobycie, ale również bankructw najsłabszych firm z sektorów powiązanych z wydobyciem ropy i gazu. Przyczyni się do tego wygasanie kontraktów forward na ropę, dzięki którymi firmy wydobywające ropę zabezpieczały wartość swojej przyszłej produkcji. Większość z tych kontraktów wygasa w bieżącym roku. Należy zwrócić także uwagę na zmianę sytuacji finansowej krajów na Bliskim Wschodzie. Spadające przychody ze sprzedaży ropy zmuszają je do racjonalizacji wydatków i zmniejszania inwestycji. Odbije się to pośrednio na niektórych rynkach wschodzących, które były często beneficjentami inwestycji z krajów Zatoki Perskiej.

Czynnikiem, który może negatywnie się odbić na rynkach finansowych jest niepewna kondycja światowej gospodarki. W szczególności istotne jest tempo wzrostu gospodarki amerykańskiej, które jest najsilniej skorelowane ze stopami zwrotu z rynków akcji na świecie. Zyski firm cały czas spadają i wielu analityków mówi już o recesji pośród amerykańskich korporacji. Istnieje także zagrożenie, że część aktywności gospodarki na przełomie roku była spowodowana nadzwyczaj dobrą pogodą i wyniki za drugi kwartał będą już znacznie słabsze. W Europie niewiadomą pozostaje wpływ ujemnych stóp procentowych na gospodarki poszczególnych krajów. Jak widać po przykładzie Szwecji, gdzie bank centralny jako jeden z pierwszych w Europie (obok Danii i Szwajcarii) zdecydował się sprowadzić stopy procentowe poniżej zera, efektem luźnej polityki pieniężnej mogą być dynamiczne wzrosty cen nieruchomości. Z tej perspektywy warto przyglądać się rynkowi niemieckiemu.

Fundusz buduje portfel w taki sposób, żeby korzystać ze zmian w makroekonomicznych trendach i zarabiać dzięki ekspozycji na sektory i spółki, w których otoczeniu zachodzą pozytywne zmiany, zabezpieczając ryzyko rynkowe poprzez krótkie pozycje na sektorach i spółkach strukturalnie źle spozycjonowanych. Fundusz posiada również ekspozycję na złoto i srebro w celu dywersyfikacji ryzyka w portfelu, a także z tego powodu, że ujemne stopy procentowe powinny pozytywnie wpływać na ceny metali szlachetnych.

Strategia Investor Absolute Return FIZ

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu konstrukcja portfela zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Szukamy przede wszystkim atrakcyjnych tematów inwestycyjnych. Mogą to być wyselekcjonowane spółki, w których zachodzą strukturalne zmiany, a także sektory, kraje lub surowce, dla których udało nam się zidentyfikować makro-czynniki zmieniające obraz inwestycyjny.

Maciej Wojtal
Zarządzający Funduszem