Investor Absolute Return FIZ - Komentarz II kwartał 2015

W drugim kwartale 2015 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ spadła o 3,2%. Stopa zwrotu liczona od początku działalności wynosi 27,6%. Są to wyniki netto, czyli po uwzględnieniu wszystkich kosztów.

Średnioroczna stopa zwrotu Funduszu wynosi 8,0% przy zmienności na poziomie 5,4%. Wskaźnik Sharpe, opisujący stosunek zysku do ryzyka, wynosi 1,0. W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012

-

-

-

-

0,0%

0,6%

2,1%

3,0%

1,6%

3,5%

2,2%

-0,7%

2013

2,1%

-1,4%

-2,5%

1,0%

3,4%

0,6%

-0,6%

2,8%

-0,2%

2,3%

-0,7%

0,2%

2014

0,9%

1,8%

0,2%

0,0%

-1,1%

2,9%

-0,1%

-1,3%

0,5%

1,4%

0,6%

-0,5%

2015

2,8%

-0,1%

0,9%

-0.4%

-0.7%

-2.1%

 

 

 

 

 

 

 

Największy wpływ na ujemną stopę zwrotu miała koncentracja długich pozycji Funduszu w Europie, podczas gdy większość krótkich pozycji oraz zabezpieczeń przed spadkami znajdowała się w USA. Akcje europejskie spadły w tym okresie o ok. 8% (niemiecki DAX -8,5%, indeks Eurostoxx50 -7,4%), podczas gdy akcje amerykańskie były stabilne (S&P500 -0,2%, Nasdaq100 +1,5%). Wynik Funduszu jest w znacznej mierze pochodną tej dysproporcji stóp zwrotu rynków europejskiego i amerykańskiego.

Jest kilka powodów, dla których zdecydowaliśmy się na taką strukturę portfela. Dynamika zmian wskaźników gospodarczych sugeruje poprawę sytuacji w Europie, podczas gdy gospodarka w USA się stabilizuje. Kurs EUR/USD, który jest absolutnie kluczowy dla ożywienia w Europie utrzymuje się w przedziale 1,05-1,15, czyli znacznie poniżej poziomu 1,35-1,40 sprzed roku. Niskie ceny ropy naftowej mają znacznie większy wpływ na gospodarkę europejską, która importuje energię, niż na amerykańską, która jest największym producentem ropy na świecie. Relatywne wyceny także przemawiają na korzyść Europy. Niektóre rynki i sektory europejskie są nawet 20-40% tańsze niż w USA, jeśli się weźmie pod uwagę potencjał wzrostu zysków do poziomów przed-kryzysowych.

Opisana powyżej strategia inwestycyjna była konsekwentnie stosowana od końca 2014 i przez kilka miesięcy przynosiła pozytywne wyniki. Było to widoczne szczególnie w pierwszym kwartale 2015 roku, kiedy wartość certyfikatów Funduszu wzrosła o 3,7%. Uznawaliśmy, że inwestorzy większą wagę przyłożą do długoterminowych argumentów fudamentalnych, niż do szumu informacyjnego jaki wywołuje sprawa Grecji. Jednakże siła, z jaką w czerwcu ta niewielka gospodarka wpłynęła na któtkoterminową zmienność  cen akcji była większa niż oczekiwaliśmy (samo ogłoszenie w ostatni weekend czerwca referendum w Grecji skutkowało spadkiem indeksu DAX o ponad 4,0% na otwarciu sesji w poniedziałek). Mimo to, jak już podkreśliliśmy powyżej, nie zakładaliśmy i nadal nie zakładamy, że problemy Grecji zmienią pozytywny obraz Europy jako całości. 

W szczególności nie chcemy obstawiać czy Grecja pozostanie w strefie euro czy nie, ale uważamy, że niezależnie od rozwiązania, obecne zamieszanie nie wywoła systemowego kryzysu w Europie. Największym ryzykiem byłby spadek zaufania do systemu bankowego w Europie (i ucieczka depozytów) oraz wzrost poparcia dla partii populistycznych. Jednak większość greckiego długu znajduje się już w rękach instytucji rządowych, co oznacza, że banki komercyjne zdążyły się zabezpieczyć przed potencjalnym bankructwem Grecji. Ponadto Europejski Bank Centralny dysponuje sprawdzonymi narzędziami zwiększania płynności w systemie finansowym i udowodnił, że w razie potrzeby aktywnie z nich korzysta.

W związku z brakiem porozumienia Grecji z wierzycielami przed wygaśnięciem istniejącego programu pomocowego (30 czerwca) obawiamy się, że negocjacje i niepewność mogą trwać przez jakiś czas. Oznacza to, że inwestorzy będą w dalszym ciągu narażeni na pojawiajace się nagle komunikaty płynące od wszystkich stron uczestniczących w greckich negocjacjach. Mogą one skutkować dużymi, dziennymi wahaniami indeksów i innych klas aktywów. Biorąc pod uwagę ten czynnik ryzyka, oraz trzymając się w dalszym ciągu naszego głównego założenia co do ograniczonego wpływu „greckiej tragedii” na sytuację w Europie w dłuższym terminie, Fundusz będzie starał się pozycjonować w sposób dający największe szanse na wykorzystanie najważniejszych identyfikowanych przez nas trendów w gospodarce europejskiej i globalnej, niemniej ze względu na wskazane powyżej ryzyka kolejnych  greckich niespodzianek będzie zajmował pozycje w mniejszej skali i z mniejszą tolerancją na krótkoterminowe wahania indeksów.

 

Strategia Investor Absolute Return FIZ

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu konstrukcja portfela zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Szukamy przede wszystkim atrakcyjnych tematów inwestycyjnych. Mogą to być wyselekcjonowane spółki, w których zachodzą strukturalne zmiany, a także sektory, kraje lub surowce, dla których udało nam się zidentyfikować makro-czynniki zmieniające obraz inwestycyjny.

Maciej Wojtal
Zarządzający Funduszem