Investor Absolute Return FIZ - Komentarz III kwartał 2016

W trzecim kwartale 2016 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ spadła o 0,49%.

Stopa zwrotu liczona od początku działalności wynosi 17,45%. W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012

-

-

-

-

0,0%

0,6%

2,1%

3,0%

1,6%

3,5%

2,2%

-0,7%

2013

2,1%

-1,4%

-2,5%

1,0%

3,4%

0,6%

-0,6%

2,8%

-0,2%

2,3%

-0,7%

0,2%

2014

0,9%

1,8%

0,2%

0,0%

-1,1%

2,9%

-0,1%

-1,3%

0,5%

1,4%

0,6%

-0,5%

2015

2,8%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,7%

-2,1%

0,0%

-2,6%

-0,5%

0,9%

-1,5%

-1,6%

2016

-3,5%

0,5%

-0,3%

0,5%

-0,3%

0,8%

 0,27%

-0,6%

-0,12

 

 

 


Wbrew obawom o wzrost ryzyka inwestycyjnego, jakie podnoszono po ogłoszeniu zwycięstwa zwolenników Brexitu, praktycznie wszystkie rynki akcji na świecie odnotowały wzrosty w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Co prawda główne uderzenie popytu (czy to na Wall Street, czy też na parkietach strefy euro) trwało jedynie do połowy sierpnia, a w kolejnych tygodniach rynki walczyły o utrzymanie zdobytych pozycji, to ostatecznie trzeci kwartał był dla rynków akcji pozytywny. W przypadku indeksu S&P500 zysk wyniósł „tylko” 3,3%, ale już spółki technologiczne, reprezentowane przez indeks Nasdaq dały inwestorom prawie 10% stopę zwrotu. W Europie indeksy w Paryżu i Frankfurcie zakończyły trzeci kwartał 5-7% wzrostem. Równie dobrze radziły sobie rynki wschodzące, które w dalszym ciągu korzystały na stabilizacji wartości amerykańskiego dolara oraz na utrzymaniu się wzrostowej tendencji na rynku surowców. 

Taka siła indeksów akcji, w obliczu decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, może być traktowana, jako sygnał do kontynuacji trendu wzrostowego. Poza tym po długim, trwającym półtora roku, trendzie bocznym na indeksie S&P500 i po kilku nieudanych próbach pokonania oporu na poziomie 2100 punktów, w pierwszej połowie lipca, nastąpiło wybicie się, głównego wskaźnika amerykańskiej giełdy ponad poprzednie maksimum. Ponieważ do końca września indeks utrzymał się na wysokim poziomie, a wakacyjnym wzrostom towarzyszyła poprawiająca się szerokość rynku, czyli liczba zarówno spółek, jak i sektorów uczestniczących we wzrostach, można uznać, że nie było to fałszywe wybicie. Było ono zresztą usprawiedliwione napływem lepszych danych z amerykańskiej gospodarki oraz poprawą zysków generowanych przez spółki.

Polska giełda nie wykorzystała w pełni nadążającej się okazji do silnego odreagowania (indeks WIG urósł o 5%), ze względu na nawrót słabości spółek zgrupowanych w indeksie WIG20. W przypadku indeksów małych i średnich spółek sytuacja wyglądała już zdecydowanie lepiej (wzrosty o 9% i 18%). Tak gwałtowna poprawa w tym segmencie rynku związana była nie tylko z dobrą sytuacją gospodarczą w kraju, czy niezłymi wynikami spółek za drugi kwartał. Ważne okazało się również ogłoszenie planu zmian w OFE, które oddaliło wizję rychłej podaży akcji ze strony funduszy emerytalnych. Złagodzenie stanowiska w kwestii kredytów frankowych także odegrało niebagatelną rolę, w czasie wakacyjnych wzrostów na GPW.

Oceniając ryzyko rozchwiania rynków po Brexicie na większe niż miało miejsce w rzeczywistości Fundusz w trzecim kwartale nie angażował istotnej części kapitału w strategie podążania za trendem. Skupiono uwagę na transakcjach typu Long/Short zarówno w Polsce jak i za granicą, które nie zdążyły jeszcze przynieść zakładanych rezultatów. Ze względu na wysoki poziom długich pozycji spekulacyjnych na złocie, które zbudowane zostały w pierwszym półroczu, ograniczono zaangażowanie w metale szlachetne. 

Strategia i zarządzanie Investor Absolute Return FIZ

Informujemy, że we wrześniu nastąpiła zmiana zasad zarządzania funduszem Investor Absolute Return FIZ. Zgodnie przyjętą przez nas filozofią, fundusz zarządzany jest przez zespół, na czele którego stoi Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji.

W ciągu ostatnich lat zbudowaliśmy zespół zarządzających mających kompetencje w różnych obszarach rynku finansowego (akcje, obligacje, metale szlachetne, surowce). Ich kompetencje potwierdzają wyniki osiągane przez fundusze otwarte Investors plasujące je w czołówce większości najważniejszych kategorii inwestycyjnych. Od września każdy z członków naszego zespołu wnosi wkład do zarządzania Investor Absolute Return FIZ w obszarach swojej specjalizacji. Pracą zespołu kieruje Jarosław Niedzielewski, jeden z zarządzających funduszami o najbogatszym doświadczeniu na polskim rynku kapitałowym.

Bez zmian pozostaje strategia funduszu. Jego celem jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Konstrukcja portfela Investor Absolute Return FIZ zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Wykorzystują one zarówno zmiany w sile względnej poszczególnych spółek w ramach sektora, segmentu rynku lub w stosunku do indeksu, jak i kształtowanie się trendów giełdowych. Dodatkowo polityka inwestycyjna funduszu bazuje na dywersyfikacji zarówno wykorzystywanych instrumentów (akcje, obligacje, metale szlachetne, surowce), jak i geograficznej.