Investor Absolute Return FIZ - Komentarz IV kwartał 2015

W czwartym kwartale 2015 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ spadła o 2,2%. W całym roku strata wyniosła 5,0%. Średnioroczna stopa zwrotu Funduszu wynosi 5,3% przy zmienności na poziomie 5,5%. Wskaźnik Sharpe, opisujący stosunek zysku do ryzyka, wynosi 0,6. 

Stopa zwrotu liczona od początku działalności wynosi 21,0%. W tym samym okresie indeks akcji rynków rozwiniętych MSCI World wzrósł o 28%, a indeks akcji rynków wschodzących MSCI Emerging Markets spadł o -23%. W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012

-

-

-

-

0,0%

0,6%

2,1%

3,0%

1,6%

3,5%

2,2%

-0,7%

2013

2,1%

-1,4%

-2,5%

1,0%

3,4%

0,6%

-0,6%

2,8%

-0,2%

2,3%

-0,7%

0,2%

2014

0,9%

1,8%

0,2%

0,0%

-1,1%

2,9%

-0,1%

-1,3%

0,5%

1,4%

0,6%

-0,5%

2015

2,8%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,7%

-2,1%

0,0%

-2,6%

-0,5%

0,9%

-1,5%

-1,6%

W 2015 roku Fundusz zanotował zdecydowanie słabszy rezultat niż w pierwszych 3 latach działalności, kiedy to zarobił ponad 31% po wszystkich kosztach. Jest kilka powodów słabszego wyniku. Przede wszystkim prawie cała tegoroczna strata wynika z dwóch miesięcy – czerwca (-2,1%) oraz sierpnia (-2,6%). W obu tych miesiącach miały miejsce gwałtowne, niestandardowe wydarzenia, które spowodowały słaby wynik Funduszu.

Fundusz rozpoczął ubiegły rok z portfelem składającym się z długich pozycji skoncentrowanych w Europie oraz krótkich pozycji w USA. Dodatkowo, w celu zdywersyfikowania portfela, utrzymywana była pozycja w obligacjach oraz nieznaczna pozycja w metalach szlachetnych. Ten portfel bardzo dobrze zachowywał się w pierwszej połowie roku. Natomiast w czerwcu największy wpływ na stratę miał zwrot w negocjacjach Grecji z Unią Europejską, który spowodował silną przecenę akcji europejskich, podczas gdy akcje amerykańskie były stabilne. Fundusz utrzymywał długą pozycję w akcjach europejskich uznając, że inwestorzy większą wagę przyłożą do atrakcyjnych wycen i dobrych danych fundamentalnych, niż do krótkoterminowego szumu, jaki wywołała Grecja. Natomiast w sierpniu Fundusz stracił podczas najbardziej gwałtownych spadków od 2011 roku – w trakcie miesiąca indeksy europejskie spadały nawet -20%, a amerykańskie -12%, co uruchomiło mechanizm stop-loss w Funduszu i zamknęło miesiąc ze stratą -2,6%.

Kolejnym powodem, który podniósł zmienność miesięcznych stóp zwrotu Funduszu w tym roku jest generalny wzrost zmienności na rynkach finansowych oraz fakt, że jednocześnie spadały ceny zarówno akcji jak i obligacji oraz surowców, w tym metali szlachetnych. Wyższa korelacja pomiędzy klasami aktywów sprawiła, że dywersyfikacja portfela przestała pełnić rolę naturalnego zabezpieczenia przed zmiennością.

W ostatnim kwartale 2015 roku wynik na portfelu akcji był neutralny. Fundusz stracił na zaangażowaniu w metale szlachetne, które nadal uważamy za wartościowy składnik portfela, oraz na przecenie obligacji korporacyjnych w USA. Ceny tych obligacji, w szczególności poniżej ratingu inwestycyjnego tzw. „High Yield”, spadły w ostatnich 2 miesiącach roku średnio o ok 5%, rentowności wzrosły do poziomów z 2011 roku, a całkowita stopa zwrotu była najgorsza od 2008 roku. Presja na spadki pochodziła głównie z dwóch sektorów – energetycznego oraz wydobywczego, nad którymi wisi widmo bankructw z uwagi na spadające ceny surowców. Dodatkowym czynnikiem, który negatywnie wpłynął na ceny było zaostrzanie polityki monetarnej w USA w momencie, gdy coraz więcej inwestorów obawia się spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie.

Gorszy sentyment w sektorze obligacji korporacyjnych dotknął także papiery spółek, którym nie grozi bankructwo. Atrakcyjne wyceny wykorzystaliśmy do zwiększenia naszego zaangażowania. Relatywnie duży udział w aktywach Funduszu mają także polskie obligacje skarbowe, które powinny stabilizować portfel w okresie spadków. W przypadku akcji właściwym podejściem w okresie drogich wycen na większości rynków jest koncentracja na niedowartościowanych aktywach, które zaczynają się pojawiać w wybranych sektorach. W związku z utrzymującą się wysoką zmiennością na rynkach Fundusz obecnie ostrożnie dobiera składniki portfela skalując wielkość poszczególnych inwestycji do aktualnego poziomu ryzyka.

Strategia Investor Absolute Return FIZ

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu konstrukcja portfela zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Szukamy przede wszystkim atrakcyjnych tematów inwestycyjnych. Mogą to być wyselekcjonowane spółki, w których zachodzą strukturalne zmiany, a także sektory, kraje lub surowce, dla których udało nam się zidentyfikować makro-czynniki zmieniające obraz inwestycyjny.

Maciej Wojtal
Zarządzający Funduszem