Investor Absolute Return FIZ - Komentarz IV kwartał 2016

W czwartym kwartale 2016 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Investor Absolute Return FIZ wzrosła o 1,77%.

Stopa zwrotu liczona od początku działalności wynosi 19,53%. W poszczególnych miesiącach stopa zwrotu Funduszu wyglądała następująco:

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012

-

-

-

-

0,0%

0,6%

2,1%

3,0%

1,6%

3,5%

2,2%

-0,7%

2013

2,1%

-1,4%

-2,5%

1,0%

3,4%

0,6%

-0,6%

2,8%

-0,2%

2,3%

-0,7%

0,2%

2014

0,9%

1,8%

0,2%

0,0%

-1,1%

2,9%

-0,1%

-1,3%

0,5%

1,4%

0,6%

-0,5%

2015

2,8%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,7%

-2,1%

0,0%

-2,6%

-0,5%

0,9%

-1,5%

-1,6%

2016

-3,5%

0,5%

-0,3%

0,5%

-0,3%

0,8%

 0,27%

-0,6%

-0,12

-0,36

0,74

1,39


W ostatnim kwartale 2016 roku największy wpływ na rynki finansowe ponownie wywierały kwestie polityczne. Choć podobnie, jak czerwcowe głosowanie w Wielkiej Brytanii, również wybory prezydenckie w USA, czy referendum we Włoszech przyniosły rozstrzygnięcia uznawane powszechnie za negatywne, to jednak ostateczna reakcja rynków okazała się bardzo pozytywna. Pierwsza fala wzrostów indeksów akcji rozpoczęła się w pierwszej połowie listopada na Wall Street, a druga miała miejsce w grudniu i objęła swym zasięgiem przede wszystkim giełdy europejskie. Ostatecznie indeksy DAX i CAC zwyżkowały w czwartym kwartale o blisko 10%, S&P o ponad 3%, a Dow Jones aż o 8% na fali zapowiedzianego przez Donalda Trumpa wzrostu wydatków infrastrukturalnych. Gorzej radziły sobie natomiast spółki technologiczne – Nasdaq zyskał jedynie o 1,3%.

Nadzieje na zwiększenie wydatków fiskalnych w USA oraz oczekiwanie na popyt z Chin, przy ograniczeniach w podaży wpłynęły, także na silne zachowanie surowców przemysłowych, choć w ostatnich tygodniach roku nastąpiła korekta notowań. Była ona związana m.in. z umacniającym się dolarem, który dyskontował nie tylko grudniową podwyżkę stóp przez FED, ale i kolejne kroki zaostrzające politykę monetarną w USA. Dodatkowo, oczekiwania inflacyjne pchnęły rentowności amerykańskich obligacji skarbowych do poziomów niewidzianych od 2014 roku. W takich warunkach reakcja giełd na rynkach wschodzących była wyraźnie negatywna – główny indeks akcji tych rynków stracił w 4 kwartale ponad 4%.

Na tle emerging markets polski rynek akcji zachował się bardzo dobrze. Główny indeks WIG wzrósł o blisko 10%, choć większość tego ruchu zawdzięczamy dużym spółkom, których indeks WIG20 zwiększył wartość aż o 14%. Głowna część tego wzrostu miała miejsce w grudniu, gdy na fali euforii w Europie Zachodniej oraz po optymistycznym komunikacie z agencji S&P w sprawie polskiego ratingu, na GPW powrócili inwestorzy zagraniczni. Mniejsze i średnie spółki, górujące przez wiele miesięcy nad dużymi firmami, były tym razem zdecydowanie słabsze. mWIG40 urósł, co prawda, o prawie 5%, ale już sWIG80 zaliczył 1% spadek.

Biorąc pod uwagę siłę, jaką zaprezentowały główne rynki akcji na świecie w obliczu teoretycznie negatywnych rozstrzygnięć politycznych oraz obserwując poprawiające się dane gospodarcze zarówno w USA, jak i w Europie, czy Japonii, można założyć, że globalny trend wzrostowy na akcjach nie jest zagrożony w najbliższych miesiącach. Choć nastoje wśród giełdowych graczy w ostatnich tygodniach 2016 roku wyraźnie się poprawiły, to jednak zaangażowanie inwestorów w bardziej ryzykowne aktywa (tj. akcje) wciąż jest relatywnie niskie. Tym bardziej, że dotychczasowa alternatywa, czyli rynek obligacji, przeżywa ostatnio ciężkie chwile i taki stan rzeczy może jeszcze trochę potrwać. Dlatego trudno jest uznać obecny stan rynków za euforię grożącą rychłym zakończeniem hossy. Niestety, w 2017 roku (podobnie, jak w minionym roku) trzeba liczyć się ze sporą zmiennością związaną z niepewnością dotyczącą licznych wyborów politycznych w Europie, czy obawami o zaskakujące decyzje nowej administracji prezydenta Trumpa. W dalszym ciągu można spodziewać się tendencji do umacniania się amerykańskiej waluty, w tym w relacji do jena i euro, ze względu na wyraźną rozbieżność w politykach monetarnych banków centralnych. W takich warunkach, zgodnie ze schematem przećwiczonym w pierwszym kwartale 2015 roku, wzrosty z grudnia ubiegłego roku mogą kontynuować przede wszystkim spółki o dużym udziale sprzedaży eksportowej. Głównym zagrożeniem dla takiego scenariusza są potencjalne zapędy protekcjonistyczne nowego prezydenta USA, który straszył wprowadzeniem ceł. W przypadku realizacji takiej wizji znacznie większe niż w Europie ryzyko wiąże się z inwestycjami na rynkach wschodzących, szczególnie w Azji oraz Ameryce Łacińskiej. W Polsce okres bezwzględnej dominacji małych i średnich spółek najwyraźniej już się skończył, jednak biorąc pod uwagę spodziewane odbicie w krajowej gospodarce, po ubiegłorocznym załamaniu inwestycji, oraz wciąż silną konsumpcję, zarówno sWIG80, jaki mWIG40 powinny kontynuować trend wzrostowy. 

W czwartym kwartale 2016 roku, po aktualizacji strategii oraz zmianie zespołu zarządzającego, portfel funduszu składał się z kilku elementów. Istotną część stanowiły transakcje tylu long/short zawierane w większości na spółkach z WIG30 oraz pojedynczych spółkach notowanych na giełdach zagranicznych. Dodatkowo zawierane były transakcje typu market neutral na zagranicznych indeksach giełdowych (zarówno w USA, jak i Europie), które miały na celu wykorzystywanie trendów w sile relatywnej między różnymi sektorami tego samego rynku lub między różnymi rynkami akcji. Poza tym w skład portfela wchodziły fundusze ETF oraz kontrakty terminowe na zagraniczne oraz polskie indeksy, nabywane w ramach innych strategii dopuszczających niezabezpieczone pozycji długie i krótkie. Część portfela stanowiły również wybrane akcje polskich średnich spółek oraz (w mniejszym stopniu) firm notowanych na zagranicznych giełdach. Fundusz angażował się również (choć w niewielkim stopniu), na rynku surowców oraz instrumentów dłużnych(zarówno korporacyjnych, jak i skarbowych). Na wynik czwartego kwartału 2016 roku największy, pozytywny wpływ wywarły pozycje w strategii long/short oparte o polskie akcje oraz pozycje długie, zarówno w spółkach z WIG30, jak i w indeksach giełd zagranicznych.

Strategia Investor Absolute Return FIZ

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przynoszenie dodatnich, powtarzalnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. W tym celu konstrukcja portfela zakłada utrzymywanie zarówno długich (tj. zarabiających na wzrostach), jak krótkich (zarabiających na spadkach) pozycji. Ponadto, by ograniczyć zmienność portfela i korelację z rynkiem akcji, Fundusz stosuje różnorodne strategie inwestycyjne. Wykorzystują one zarówno zmiany w sile względnej poszczególnych spółek w ramach sektora, segmentu rynku lub w stosunku do indeksu, jak i kształtowanie się trendów giełdowych. Dodatkowo polityka inwestycyjna Funduszu opiera się na dywersyfikacji produktowej (akcje, obligacje, metale szlachetne, surowce) i geograficznej.