Investor Absolute Return FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 04/2016 z dnia 24/03/2016

Informujemy, że w dniu 22 marca 2016 r., Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz art. 4 Statutu Funduszu, zwołał na dzień 26 kwietnia 2016 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Zgromadzenie Inwestorów Investor Absolute Return FIZ na dzień 26 kwietnia 2016 r., na godzinę 14:00, w Warszawie, w sali konferencyjnej przy ul. Wiśniowej 40B (parter), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Powzięcie Uchwały Zgromadzenia Inwestorów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., wraz z uzasadnieniem.

5. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Towarzystwo dokonuje blokady

Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Blokada dokonywana jest w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.