Investor Absolute Return FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 07/2015 z dnia 15/05/2015

Informujemy, że w dniu 15 maja 2015 r., Zarząd Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz art. 4 Statutu Funduszu, zwołał na dzień 10 czerwca 2015 r. Zgromadzenie Inwestorów Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Zgromadzenie Inwestorów Investor Absolute Return FIZ na dzień 10 czerwca 2015 r., na godzinę 10:00, w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Mokotowskiej 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AG Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AH Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AI Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AJ Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AK Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AL Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AM Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AN Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AO Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AP Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AQ Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AR Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AS Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AT Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AU Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AV Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AW Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AX Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AY Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii AZ Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

24. Zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo. Towarzystwo dokonuje blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Blokada dokonywana jest w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.

Uczestnik Funduszu może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz dołączone do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.